Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego

 

Aby zawrzeć związek małżeński konieczne jest, oprócz spełnienia przesłanek pozytywnych oraz negatywnych, przygotowanie określonych w przepisach dokumentów. W zależności czy będzie to małżeństwo zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, czy też małżeństwo konkordatowe, konieczne będzie dopełnienie różnych formalności. 

1. Małżeństwo zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

W przypadku małżeństwa zawieranego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego narzeczeni powinni przedłożyć:

 • dowód stwierdzający tożsamość,

 • odpis skrócony aktu urodzenia,

 • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa – w wypadku, gdy osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (np. odpis skrócony aktu zgonu małżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie),

 • dowód nieistnienia małżeństwa – w przypadku, gdy wobec osoby, chcącej wstąpić w związek małżeński toczyło się poprzednio postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa,

 • pisemne zapewnienie o braku wiedzy na temat okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 • jeśli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zgoda na zawarcie małżeństwa (np. w wypadku zawarcia małżeństwa przez nieletnich).

Jeśli małżeństwo ma być zawarte przez cudzoziemca, oprócz dokumentów wskazanych powyżej wymagane jest również dokument, iż zgodnie z przepisami kraju, z którego pochodzi, posiada pełną zdolność do zawarcia małżeństwa. Sąd, w postępowaniu nieprocesowym, może zwolnić cudzoziemca z tego obowiązku, jeśli uzyskanie takiego dokumentu napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Co więcej, w wypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, konieczne jest dostarczenie także ważnego pełnomocnictwa.

2. Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Zawarcie małżeństwa konkordatowego wymaga ponadto dopełnienia istotnych formalności, a mianowicie złożenia w Kancelarii parafialnej następujących dokumentów:

 • metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem,

 • świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)

 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

 • dowody osobiste obu małżonków,

 • osoba owdowiała - akt zgonu małżonka,

 • osoba, której małżeństwo zostało uznane za nieważne, orzeczenie Sądu Kościelnego,

 • osoba po rozwodzie cywilnym – sentencje wyroku rozwodowego. Jeżeli ta osoba nie jest znana Proboszczowi, powinna przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą, że nie zawierała ślubu kościelnego.

 • osoby niepełnoletnie – pisemną zgodę rodziców na zawarcie związku małżeńskiego

 • ostatnie świadectwo katechizacji,

 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego,

 • świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w Parafii drugiej strony,

 • personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

 • trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),

 • zaświadczenia o spowiedzi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl