Jak poprawnie sporządzić pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

 

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest pełnomocnictwem szczególnym co oznacza, że udzielane jest do dokonania konkretnej, oznaczonej czynności prawnej. Osoba ustanowiona pełnomocnikiem może więc zawrzeć wskazaną w treści pełnomocnictwa umowę w imieniu swojego mocodawcy. Czynność dokonana przez pełnomocnika (w tym wypadku zawarcie umowy) będzie więc wywoływać skutki dla osoby, która pełnomocnictwa udzieliła.

Jeżeli zastanawiasz się jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia umowy poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

 

Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Ponadto zgodnie z przepisami prawa mocodawca może upoważnić do reprezentowania swoich interesów osobę z pełną zdolnością do czynności prawych, a także osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Istotne jest natomiast, że udzielone pełnomocnictwo powinno obejmować swoim zakresem tylko takie czynności, jakich mocodawca mógłby dokonać osobiście. Oznacza to, że w większości wypadków wymagane jest, aby osoba udzielająca pełnomocnictwa miała pełną zdolność do czynności prawnych.

Mocodawca udziela pełnomocnictwa poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli, które zawiera upoważnienie do działania w jego imieniu. Aby pełnomocnictwo było skuteczne osoba umocowana musi je przyjąć. Mocodawca przekazuje dokument pełnomocnictwa wybranemu przez siebie pełnomocnikowi. Pełnomocnik po zakończeniu czynności prawnej określonej w pełnomocnictwie jest zobowiązany do jego zwrotu mocodawcy.

Sporządzając pełnomocnictwo do zawarcia umowy, należy zwrócić uwagę, aby zawierało następujące elementy:

  • określenie miejsca oraz dokładnej daty udzielenia pełnomocnictwa,

  • wskazanie dokładnych danych pełnomocnika (imienia, nazwiska, nr oraz serii dowodu, nr PESEL),

  • określenie do zawarcia jakiej konkretnej umowy udzielane jest pełnomocnictwo,

  • podpis mocodawcy.

Wygeneruj dokument: Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Co do zasady pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie np. ustnej lub pisemnej. Jednak w niektórych przypadkach wymagane jest, aby zostało sporządzone w określonej formie. Jeśli więc dla czynności prawnej, do której dokonania ma być ustanowiony pełnomocnik, niezbędne jest zachowanie formy szczególnej np. aktu notarialnego, pełnomocnictwo również powinno być udzielonej w takiej formie. W wypadku nie dopełnienia tego warunku, pełnomocnictwo jest nieważne.

Uwaga!

Złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl