Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową?

 

Od 1 lipca 2011 r. możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Do tej pory zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej była możliwa jedynie poprzez wniesienie aportu przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej lub przeniesienie przedsiębiorstwa na nowo utworzoną spółkę na podstawie umowy, a następnie likwidację dawnej działalności. Nie było to dobre rozwiązanie ze względu na brak zachowania ciągłości prawnej. Na nową spółkę nie przechodziły zobowiązania powstałe w ramach działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, podobny problem pojawiał się przy uznaniu zezwoleń, koncesji i ulg, które wcześniej zostały przyznane przedsiębiorcy.

 

W nowym stanie prawnym sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zgodnie z zasadą kontynuacji, na spółkę, powstałą w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. W szczególności powstała spółka staje się podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, przyznanych przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką kapitałową z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej z dniem przekształcenia, osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, staje się z mocy prawa wspólnikiem (jeśli działalność przekształcana jest w spółkę z o.o.) albo akcjonariuszem (w wypadku przekształcenia działalności w spółkę akcyjną) spółki przekształconej.

 

Aby dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową należy przygotować plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z wymienionymi w ustawie załącznikami:

a) projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,

b) projektem aktu założycielskiego lub statutu spółki,

c) wyceną majątku przedsiębiorcy,

d) sprawozdaniem finansowym.

Plan przekształcenia powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego i zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Konieczne jest także uzyskanie opinii biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie zbadanie planu pod kątem poprawności i rzetelności. Biegły rewident wyznaczany jest na wniosek przedsiębiorcy przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. To również sąd wyznacza termin, w którym opinia powinna zostać przez biegłego sporządzona. Nie może być to jednak termin dłuższy niż 2 miesiące od dnia jego wyznaczenia przez sąd. Koszty wynagrodzenia biegłego ponosi przekształcany przedsiębiorca.

Oprócz sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy. Także w tym wypadku ustawa przewiduje konieczność zachowania formy aktu notarialnego. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej:

  • typ spółki, w jaki przedsiębiorca przekształca swoją działalność,

  • wysokość kapitału zakładowego,

  • zakres praw przyznanych przedsiębiorcy, jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi nowo powstałej spółki,

  • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Inne czynności, do których zobowiązany jest przedsiębiorca przekształcany, obejmują powołanie członków organów spółki przekształconej oraz zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki.

Do dokumentów wskazanych powyżej należy załączyć również komplet dokumentów, wymaganych przy rejestracji spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, w zależności w jaki typ spółki przedsiębiorca zamierza przekształcić swoją działalność. Po ich zgromadzeniu możemy udać się do sądu rejestrowego, żeby dopełnić pozostałych formalności.

Ostatnim etapem przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest dokonanie wpisu do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej. Opłata za wpis do rejestru wynosi 500 zł. Sąd rejestrowy, po wydaniu postanowienia o wpisie do rejestru, niezwłocznie przekazuje jego odpis właściwemu organowi ewidencyjnemu. Wówczas organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przekształconą działalność gospodarczą z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli firma przekształconej spółki, nie powstała wskutek dodania do dawnej firmy przedsiębiorcy części identyfikującej formę prawną spółki (np. Jan Nowak sp. z o.o.), spółka ma obowiązek podania w nawiasie po nowej firmie, dawną firmę przedsiębiorcy z dodaniem wyrazu „dawniej”. Na przykład w wypadku zmiany firmy z „Jan Nowak” na „Jan Nowak i synowie sp. z o.o.” konieczne będzie używanie firmy spółki „Jan Nowak i synowie sp. z o.o. (dawniej Jan Nowak)”. Z tak sformułowanej nazwy, spółka musi korzystać przez co najmniej rok od dnia przekształcenia.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl