Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

 

Wybudowanie nieruchomości, objętej wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę, w wypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego uzależnione jest od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Podobnie, osoba, która zamierza przebudować budynek, zmieniając jego formę architektoniczną albo planuje zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego bądź jego części musi wystąpić o wydanie takiej decyzji. Wnosząc o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich formalności wskazanych poniżej.

 

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana?

Należy pamiętać, że nie w każdej sytuacji możliwe jest otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie dojdzie bowiem do jej wydana jeśli nie zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, mająca dostęp do tej samej drogi publicznej, jest zabudowana,

  • teren, co do którego ma dotyczyć wydana decyzja ma dostęp do drogi publicznej,

  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,

  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo objęty jest zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc.

Ponadto planowany budynek musi odpowiadać wymaganiom odnośnie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, elewacji czy geometrii dachu. Oznacza to, że osoba wnosząca o wydanie decyzji nie może wybudować dowolnego obiektu, lecz tylko taki, który będzie wzorowany na obiektach sąsiednich (np. wielkością, kolorem dachówki, elewacji).

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić każda osoba zainteresowana kupnem działki, składając wniosek do urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce położenia działki. Przepisy prawa nie przewidują w tej kwestii żadnych ograniczeń. Zainteresowany sporządzając wniosek powinien, oprócz danych identyfikujących go jako wnioskodawcę, zamieścić w jego treści informacje takie jak: oznaczenie nieruchomości, granice terenu objętego wnioskiem, opis planowanego budynku, w tym przybliżoną powierzchnię oraz wysokość, ilość pięter, określenie przeznaczenia budynku (np. czy będzie to budynek mieszkalny), zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzania ścieków czy też innych potrzeb co do infrastruktury technicznej, czy obiekt będzie wpływał na środowisko. Ponadto do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą z zaznaczoną granicą terenu objętego wnioskiem ze wskazaniem rozplanowania położenia wszystkich elementów nieruchomości (np. budynków, miejsc postojowych, podjazdów) oraz szkice lub rysunki określające sposób i funkcję zagospodarowania terenu. Konieczne jest również określenie danych właścicieli działek sąsiednich, jeśli inwestycja może naruszyć ich interes prawny.

Dane wskazane we wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Nie ma zatem wymogu korzystania w tym celu z usług architekta.

Jeśli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego, decyzja wydawana jest bezpłatnie. W innych wypadkach wnioskodawca ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 107 zł.

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja co do zasady wydawana jest przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta po uzgodnieniu z właściwymi organami i uzyskaniu od danych organów uzgodnień bądź decyzji, których konieczność wydania przewidywały odrębne przepisy. Wyjątek stanowią tereny zamknięte. W ich przypadku decyzję wydaje wojewoda.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do jednego terenu możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy więcej niż jednemu wnioskodawcy. Właściwy organ zobowiązany jest wówczas do doręczenia odpisu decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom oraz właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Wydana decyzja określa przede wszystkim czy planowana inwestycja jest dopuszczalna na danym terenie. Co więcej uściśla jakie obowiązują warunku dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, w jaki sposób dany obiekt musi być zaopatrywany w wodę czy też energię, jak zapewnić dostęp do drogi lub czy niezbędne jest spełnienie szczególnych wymagań np. wynikające z przepisów o ochronie środowiska i zdrowia ludzi.

Decyzja o warunkach budowy wydawana jest bezterminowo, czyli nie traci swojej ważności pomimo upływu czasu. Jednakże organ, który wydał konkretną decyzję, może stwierdzić jej wygaśnięcie w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na danym terenie lub w sytuacji, gdy dla danej działki zostanie uchwalony plan miejscowy.

Jeśli wnioskodawca nie jest zadowolony z treści otrzymanej decyzji, może ją zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie ma przy tym znaczenia czy skarga dotyczy decyzji wskazującej nieodpowiadające zainteresowanemu warunki czy też organ odmówił wydania warunków zabudowy dla określonego terenu.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl