Jak uzyskać pozwolenie na budowę? - Krok po kroku.

 

Jeśli planujesz budowę domu lub innego obiektu budowlanego, pamiętaj, że musisz uzyskać pozwolenie na budowę od właściwego organu. Obowiązek ten spoczywa na każdym inwestorze, który chce rozpocząć roboty budowlane, bez względu na to, czy mają one polegać na budowie, przebudowie, montażu, remoncie czy też rozbiórce obiektu budowlanego. W każdym wypadku niezbędne jest posiadanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa bez pozwolenia stanowi tzw. samowolę budowlaną, która może prowadzić nie tylko do wydania przez organ nakazu rozbiórki, ale również odpowiedzialności karnej.

 

I. Jakie czynności należy podjąć przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę?

Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie kompletu dokumentów. Wnioskodawca powinien zatem:

 

 •  wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w tym celu należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy (Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego). Opłata za wydanie decyzji wynosi 107 zł, natomiast w wypadku budownictwa mieszkaniowego decyzja wydawana jest bezpłatnie;

Zobacz także: Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

 

 • uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 wykonaną przez geodetę, posiadającego odpowiednie uprawnienia, na której określone zostaną m.in. granice działki lub terenu, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny czy też układ zieleni. Koszt wykonania mapy to ok. 500-600 zł;

 • wykupić projekt domu lub innego obiektu budowlanego;

 • uzyskać oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych (tj. Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, Zakład Wodociągów i Kanalizacjio zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych;

 • uzyskać, stosownie do potrzeb, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwość połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

 • uzyskać odpowiednie uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej dotyczące projektu przyłącza energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz projektu gazowego.

 

II. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę wydawane jest tylko na wniosek zainteresowanego (inwestora), a więc osoby, która finansuje budowę, przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Jest nim starosta, a w szczególnych przypadkach, np. budowy dróg publicznych - wojewoda. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestor powinien złożyć bezpośrednio w urzędzie starostwa bądź listem poleconym.

 

Uwaga!

Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę musi dotyczyć całego zamierzenia budowlanego. Jednak gdy inwestor planuje wybudować więcej niż jeden obiekt (tzw. projekt wieloobiektowy)  możliwe jest wydanie, na wniosek inwestora, więcej niż jednego pozwolenia, zgodnie z przewidzianymi etapami budowy. Warunkiem jest jednak, aby każdy z planowanych obiektów mógł samodzielnie funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien zawierać przede wszystkim dane inwestora oraz rodzaj inwestycji, jakiej dotyczyć ma pozwolenie. Ponadto wymagane jest także wskazanie adresu miejsca budowy wraz z oznaczeniem geodezyjnym terenu, w tym obrębu ewidencyjnego czy też numeru działki ewidencyjnej.

Wygeneruj dokument: Wniosek o pozwolenie na budowę

Podczas składania wniosku zainteresowany powinien również pamiętać o dołączeniu załączników:

 • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami,

 • zaświadczenia potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli  jest ona wymagana zgodnie z przepisami,

 • innych zezwoleń i pozwoleń, jeśli są one wymagane ze względu na cel lub miejsce położenia planowanego obiektu np. w wypadku obiektów handlowych.

 

Projekt budowlany jest dokumentem, który określa warunki i sposoby zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  Składa się z zestawu rysunków technicznych oraz dokumentacji, która wskazuje jak w przyszłości będzie wyglądać dany obiekt budowlany. Ukazuje cechy fizyczne obiektu takie jak kształt, wielkość, rozmieszczenie na działce, układ pomieszczeń,  przedstawia obliczenia konstrukcyjne, a także zawiera opis techniczny i rysunki instalacyjne, wskazujące na rodzaj i rozmieszczenie poszczególnych instalacji. Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jego zakres i treść powinny być dostosowanie do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Projekt budowlany powinien ponadto zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na mapie w skali 1:500 oraz projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe. Dodatkowo do projektu należy załączyć  warunki przyłączenia obiektu do sieci, które uzyskano przed przygotowaniem wniosku oraz, jeśli jest to wymagane, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. W niektórych przypadkach zainteresowany powinien również dołączyć wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

III. Koszty wydania pozwolenia na budowę

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pozwolenia na budowę w celach mieszkaniowych wydawane są bezpłatnie. Natomiast w innych przypadkach wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju inwestycji. Jeśli inwestor planuje budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – opłata wynosi 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł,

 • budynku służącego celon gospodarczym w gospodarstwie rolnym – opłata wynosi 14 zł,

 • inny budynek – opłata wynosi 48 zł,

 • studni oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków – opłata wynosi 20 zł,

 • budowli związanej z produkcją rolną – opłata wynosi 112 zł,

 • sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – opłata wynosi 2143 zł,

 • sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub gazowej o długości do 1 km – opłata wynosi 105 zł,

 • inną budowlę – opłata wynosi 155 zł,

 • urządzenia budowlanego z obiektem budowlanym – opłata wynosi 91 zł.

Wydanie pozwolenia na rozbudowę bądź przebudowę oraz remont istniejącego obiektu budowlanego, a także wznowienie robót budowlanych uzależnione jest od wniesienia opłaty w wysokości 50% stawek określonych dla nowych obiektów.

W sytuacji, w której planowany budynek oprócz funkcji mieszkalnych spełniać będzie także inne funkcje, istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. Jednak przy jej obliczaniu powierzchnia, przeznaczona do celów mieszkalnych, nie jest uwzględniana.

Co więcej, w każdym wypadku inwestor musi uiścić opłatę w wysokości 47 zł tytułem zatwierdzenia projektu budowlanego.

 

IV. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana przez właściwy organ po sprawdzeniu zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska. Organ ma obowiązek również stwierdzenia zgodności projektu zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień czy też pozwoleń.

Jeśli organ stwierdzi naruszenia w zakresie obowiązków inwestora, nakłada na niego obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Wyznacza w tym celu termin, w którym inwestor zobowiązany jest poprawić błędy, zawarte w przygotowanej przez niego dokumentacji. Po bezskutecznym upływie terminu, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi maksymalnie 65 dni od złożenia wniosku. Jeśli organ nie wyda decyzji we wskazanym terminie zostanie na niego nałożona kara.

Wydana decyzja staje się ostateczna, jeśli żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jest ona ważna przez 3 lata, od dnia w którym stała się ostateczna. Jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.

 

V. Co zrobić jeśli decyzja jest odmowna?

Jeśli na podstawie otrzymanej decyzji inwestorowi nie zostało przyznane pozwolenie na budowę, może on wnieść odwołanie do właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Zobacz także:

 • Kiedy pozwolenie na budowę nie jest potrzebne?

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl