Jak uzyskać wypis z kartoteki budynków lub kartoteki lokali?

 

Wypis z kartoteki budynków lub lokali jest dokumentem wymaganym do prawidłowego dokonania czynności związanych z obrotem nieruchomościami np. zakupem budynku bądź lokalu lub założeniem księgi wieczystej.

Jeśli zastanawiasz się jak sporządzić wniosek o uzyskanie wypisu z kartoteki budynków lub kartoteki lokali, poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne wskazówki.

 

I. Czym jest kartoteka budynków i kartoteka lokali?

Kartoteka budynków to raport, który sporządzany jest na podstawie danych ewidencyjnych np. numeru ewidencyjnego budynku, wartości budynku, czy też oznaczenia jego podstawowej funkcji, zebranych w pozycjach kartoteki budynków. W kartotece budynków możemy odnaleźć ponadto:

 • dane określające podmioty ewidencyjne, a więc właścicieli nieruchomości i władających oraz inne podmioty władające budynkami w całości lub części, a także

 • oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów lub jednostek rejestrowych budynków związanych z poszczególnymi budynkami.

Kartotekę budynków tworzy więc ciąg danych, które opisują zamieszczone w niej budynki. Każdy opis oznaczony jest numerem działki, na której wzniesiony jest budynek w dniu założenia kartoteki oraz kolejnym numerem budynku w ramach tej działki.

Kartoteka lokali zaś jest raportem, sporządzanym na podstawie danych ewidencyjnych o lokalach, takich jak numer lokalu, numer ewidencyjny budynku, w którym dany lokal się znajduje bądź oznaczenie funkcji użytkowej lokalu. Dane te zebrane są w pozycjach kartoteki lokali. W kartotece lokali zamieszczone są również:

 • dane określające właścicieli lokali oraz innych władających lokalami,

 • oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków oraz

 • w przypadku lokali, które stanowią odrębne nieruchomości oznaczenia jednostek rejestrowych lokali związanych z poszczególnymi lokalami.

Pozycje kartoteki lokali zawierają dane o lokalach, znajdujących się w jednym budynku.

 

II. Złożenie wniosku o wydanie wypisu z kartoteki budynków lub kartoteki lokali

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o wydanie wypisu jest właściciel nieruchomości, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoba mająca w tym interes prawny.

Uwaga!

Aby uzyskać wypis z kartoteki budynków lub kartoteki lokali nie jest wymagane posiadanie tytułu prawnego do danej nieruchomości. Wystarczy, że wnioskodawca wykaże posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu danych ze wskazanej kartoteki.

Przygotowywany wniosek powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,

 • określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,

 • wskazanie zbioru, z jakiego dane maja zostać udostępnione,

 • określenie interesu prawnego bądź podstawy prawnej upoważniającej do uzyskania wypisu,

 • wskazanie celu, w jakim wnioskodawca ubiega się o uzyskanie wypisu,

 • podpis wnioskodawcy.

Wygeneruj dokument:Wniosek o wydanie wypisu z kartoteki lokali

Wygeneruj dokument:Wniosek o wydanie wypisu z kartoteki budynków

Gotowy wniosek należy złożyć do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego np. do Wydziału Geodezji i Katastru.

Wydanie wypisu podlega opłacie wysokości 12 zł za wypis z kartoteki budynków lub kartoteki lokali za pierwszy budynek lub lokal oraz 6 zł za każdy następny wypis z określonej kartoteki za budynek lub lokal.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl