Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków bądź rejestru lokali?

Przedłożenie wypisu z rejestru gruntów, rejestru gruntów lub rejestru lokali jest wymagane w toku podejmowania wielu czynności związanych z obrotem nieruchomościami, np. w wypadku sprzedaży nieruchomości, wpisu nieruchomości do księgi wieczystej lub podczas prowadzenia procedury stwierdzenia zasiedzenia.

Wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali jest dokumentem, sporządzanym na podstawie danych z ewidencji gruntów w gminie, który charakteryzuje wybraną przez wnioskodawcę nieruchomość. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, rejestru budynków lub rejestru lokali mogą złożyć ściśle określone podmioty, a mianowicie właściciel nieruchomości, osoba mająca w tym interes prawny, organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli należysz do wskazanego kręgu osób i w celu prawidłowego dokonania czynności, musisz uzyskać wypis danej nieruchomości z rejestru gruntów, rejestru budynków lub rejestru lokali, poniżej odnajdziesz wszystkie niezbędne wskazówki.

 

I. Czym jest rejestr gruntów, rejestr budynków oraz rejestr lokali?

Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych takich jak numer działki, pole powierzchni działki, czy też oznaczenie księgi wieczystej. Zawiera dane wszystkich działek ewidencyjnych w granicach obrębu, zebranych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów.

Rejestr gruntów zawiera ponadto:

1) dane określające podmioty ewidencyjne, a więc właścicieli nieruchomości i władających oraz inne podmioty władające budynkami w całości lub części,

2)dane określające:

 • użytkowników wieczystych gruntów,

 • jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,

 • organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,

 • użytkowników gruntów państwowych i samorządowych.

3. dane zawierające dzierżawców gruntów,

4. oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych budynków oraz odpowiednich pozycji kartoteki budynków, związanych z poszczególnymi działkami.

Rejestr budynków jest to raport sporządzony na podstawie danych ewidencyjnych np. numeru ewidencyjnego budynku, rok zakończenia budowy, czy też oznaczenia funkcji podstawowej budynku. Dotyczy budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zebranych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

Co więcej rejestr budynków obejmuje:

1)dane określające właścicieli budynków,

2)dane określające

 • użytkowników wieczystych budynków,

 • jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,

 • organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,

 • użytkowników budynków państwowych i samorządowych.

3)oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, pozycji kartoteki budynków i jednostek rejestrowych lokali, związanych z poszczególnymi budynkami.

Rejestr lokali zaś jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych m.in. numeru lokalu, oznaczenia funkcji użytkowej lokalu czy też oznaczenia oraz liczby izb wchodzących w skład lokalu. Dotyczy lokali stanowiących odrębne nieruchomości, zgrupowanych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych lokali.

Rejestr lokali zawiera także:

1)   dane określające właścicieli lokali,

2)   dane określające:

 • użytkowników wieczystych lokali,

 • jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,

 • organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,

 • użytkowników lokali państwowych i samorządowych.

3)   oznaczenia jednostek rejestrowych budynków i pozycji kartoteki budynków związanych z poszczególnymi lokalami.

 

II. Złożenie wniosku o wydanie wypisu z kartoteki budynków lub kartoteki lokali

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o wydanie wypisu jest właściciel nieruchomości, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoba mająca w tym interes prawny.

Uwaga!

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali nie jest wymagane posiadanie tytułu prawnego do danej nieruchomości. Wystarczy, że wnioskodawca wykaże posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu danych ze wskazanej kartoteki.

Przygotowywany wniosek powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,

 • określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,

 • wskazanie zbioru, z jakiego dane maja zostać udostępnione,

 • określenie interesu prawnego bądź podstawy prawnej upoważniającej do uzyskania wypisu,

 • wskazanie celu, w jakim wnioskodawca ubiega się o uzyskanie wypisu,

 • podpis wnioskodawcy.

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lokali

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydanie wypisu z kartoteki budynków

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów

Gotowy wniosek należy złożyć do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego np. do Wydziału Geodezji i Katastru.

Wydanie wypisu podlega opłacie wysokości 12 zł za wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali za pierwszy grunt, budynek lub lokal oraz 6 zł za każdy następny wypis z określonego rejestru gruntów, budynków bądź lokali.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl