Jak uzyskać wyrys z operatu ewidencyjnego?

 

Uzyskanie wyrysu z operatu ewidencyjnego jest wymagane w toku podejmowania wielu czynności związanych z obrotem nieruchomościami. Jego przedłożenie jest niezbędne np. w wypadku sprzedaży nieruchomości, wpisu nieruchomości do księgi wieczystej lub podczas prowadzenia procedury stwierdzenia zasiedzenia. Wniosek o wydanie wyrysu z operatu ewidencyjnego mogą złożyć ściśle określone podmioty, a mianowicie: właściciel nieruchomości, osoba mająca w tym interes prawny, organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli należysz do wskazanego kręgu osób i w celu prawidłowego dokonania czynności, musisz uzyskać wyrys danej nieruchomości z ewidencji gruntów i budynków, poniżej odnajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Aby uzyskać wyrys z operatu ewidencyjnego należy złożyć wniosek do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego np. do Wydziału Geodezji i Katastru. Jak wskazano powyżej, krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wyrys z operatu ewidencyjnego jest ograniczony. Jednakże warto zaznaczyć, iż nie jest wymagane posiadanie tytułu prawnego dla danej nieruchomości. Wystarczy, aby wnioskodawca wykazał, że ma interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji.

Istotne jest natomiast poprawne wypełnienie wniosku. Niezbędna jest w tym wypadku znajomość następujących danych:

  • Numeru ewidencyjnego działki,
  • Numeru karty mapy
  • Numeru obrębu.

Informacje te można odnaleźć w księdze wieczystej danej nieruchomości lub akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości.

Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego wniosku, wskazując konkretny cel, do którego wyrys jest mu potrzebny (np. zawarcie aktu notarialnego, założenie księgi wieczystej).

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydanie wyrysu z operatu ewidencyjnego.

 

Wydanie wyrysu podlega opłacie w wysokości 120 zł za wypis i wyrys z ewidencji za pierwszą działkę, budynek lub lokal oraz 12 zł za każdy następny wypis i wyrys z ewidencji za pierwszą działkę, budynek lub lokal.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl