Jak uzyskać zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych?

 

Aby prowadzić działalność gospodarczą związaną z detaliczną sprzedażą alkoholu, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od właściwego organu administracji państwowej. W innym wypadku przedsiębiorcy grozi wysoka grzywna. Ponadto sąd może orzec o przepadku napojów alkoholowych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych danego rodzaju. Jeśli chcesz uniknąć dotkliwych konsekwencji braku zezwolenia na sprzedaż alkoholu powinieneś dopełnić wszystkich wymaganych przepisami prawa formalności.

Zgodnie z przepisami prawa na terytorium RP obowiązuje powszechny zakaz detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia. Pod pojęciem sprzedaży detalicznej należy rozumieć sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych klientów. Zakaz ten dotyczy każdego, kto zamierza prowadzić sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, i może być uchylony jedynie na skutek zezwolenia.

 

I. Wniosek o wydanie zezwolenia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do urzędu gminy właściwego dla miejsca, w którym przedsiębiorca zamierza sprzedawać alkohol. Organem wydającym zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Należy jednak pamiętać, że podstawową przesłanką wydania zezwolenia jest istnienie określonego limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ustalanego przez radę gminy. Jeśli zatem na terenie danej gminy limit ten został wyczerpany tzn. funkcjonuje dokładna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych jaka przewidziana została w uchwale rady gminy, przedsiębiorca nie uzyska potrzebnego zezwolenia. W decyzji odmownej organ wskazuje akt normatywny ustalający dany limit, rozmiar limitu oraz stan jego aktualnego wykorzystania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót detaliczny napojami alkoholowymi powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia, jakie przedsiębiorca chce uzyskać,

 • oznaczenie przedsiębiorcy, ubiegającego się o wydanie zezwolenia,

 • siedzibę oraz adres przedsiębiorcy,

 • w przypadku ustanowienia pełnomocników – ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania,

 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

 • przedmiot działalności gospodarczej,

 • adres punktu sprzedaży,

 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ponadto do wniosku należy dołączyć komplet załączników:

 • zaświadczenie potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych np. akt własności lub umowa najmu,

 • decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która potwierdza spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym bądź zarząd spółdzielni, jeśli właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa.

Należy pamiętać, że zezwolenia wydawane są oddzielnie w zależności od rodzaju alkoholu. Nie można zatem wnieść o udzielenie jednego zezwolenia na sprzedaż wszystkich lub kilku wybranych, według własnego uznania, alkoholi. Zezwolenia udzielane są zatem osobno dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i na piwo, napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu. Jeśli więc przedsiębiorca planuje sprzedaż wszystkich tych alkoholi powinien zdobyć trzy różne zezwolenia. Czas rozpatrzenia wniosku co do zasady wynosi 30 dni.

Co więcej, przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zobowiązany jest do prowadzenia działalności we wskazanych przepisami prawa punktach sprzedaży:

 • sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych,

 • w przypadku samoobsługowych placówek handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2 –  wydzielonych stoiskach,

 • pozostałych placówkach samoobsługowych oraz innych placówkach handlowych, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Wyjątkiem w przedstawionej sytuacji jest sprzedaż piwa, do której powyższe wymogi nie mają zastosowania.

 

II. Okres ważności zezwolenia

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na czas oznaczony. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenia wydawane są na czas nie krótszy niż 4 lata. Natomiast w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zezwolenia zostają wydane na czas nie krótszy niż 2 lata.

 

III. Opłaty

Korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,  uzależnione jest od dokonywania opłaty, którą przedsiębiorca obowiązany jest wnosić na rachunek bankowy organu wydającego zezwolenie. Jest ona uiszczana w każdym roku kalendarzowym, objętym udzielonym zezwoleniem w trzech równych ratach. Terminy poszczególnych wpłat określone są w przepisach ustawy tj. do 31 stycznia, 31 maja oraz 31 września danego roku kalendarzowego. Należy przy tym pamiętać, że pierwsza opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

 

Wysokość opłaty uzależniona jest od tego, czy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych, czy też kontynuuje prowadzenie takiej działalności, a także od rodzaju alkoholu objętego zezwoleniem.

W przypadku przedsiębiorców po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych opłata wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Natomiast przedsiębiorca, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia zależy w tym wypadku od tego, czy wskazana w oświadczeniu wartość przekroczyła próg wskazany w przepisach  ustawy.

Jeśli zatem roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa, a także dla napojów alkoholowych i zawartości od 4,5% do 18% alkoholu należy uiścić opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży wymienionych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu powinien wnieść opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, jeśli roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł.

Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą wszystkich rodzajów alkoholi jest on zobowiązany do wnoszenia poszczególnych opłat za korzystanie z każdego z wydanych zezwoleń.

Niedokonanie przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia skutkuje wygaśnięciem określonego zezwolenia z dniem 31 stycznia roku, za który opłata nie została wniesiona. Jednakże, pomimo utraty ważności zezwolenia, niezbędne jest uiszczenie opłaty za miesiąc styczeń, w którym przedsiębiorca korzystał z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W innym wypadku nieuiszczona kwota podlegać będzie egzekucji.

 

IV. Cofnięcie zezwolenia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać cofnięte przez organ, wydający zezwolenia przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie przestrzegał określonych w ustawie warunków oraz zasad sprzedaży np. sprzedawał i podawał napoje alkoholowe osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Ponadto przedsiębiorca utraci uprawnienia w wypadku powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży. Do zakłócenia porządku musi dojść w miejscu sprzedaży lub najbliżej okolicy, a prowadzący punkt nie powiadomił organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Podobnie, gdy przedsiębiorca wprowadzi do sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące z nielegalnych źródeł, przedstawi fałszywe dane w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych lub osoba odpowiedzialna za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie popełni przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie cofnięte. Ostatnim przypadkiem, w którym organ cofa udzielone uprzednio zezwolenie jest orzeczenie, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, może ubiegać się o ponowne wydanie zezwolenia, jednak nie wcześniej niż 3 lata od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

V. Wygaśnięcie zezwolenia

W określonych przypadkach może również dojść do wygaśnięcia zezwolenia udzielonego przedsiębiorcy na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Dzieje się tak w wyniku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,

 • upływu terminu ważności zezwolenia,

 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w danym roku,

 • niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w określonym terminie i wysokości.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku w postaci złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych lub wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, może ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Zobacz także:

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl