Jak uzyskać zezwolenie na imprezę masową?

 

Organizacja imprezy masowej wymaga nie tylko starannych przygotowań, ale przede wszystkim uzyskania zezwolenia od odpowiedniego organu administracji publicznej. Należy pamiętać, iż w wypadku nie dopełnienia przez organizatora wszystkich formalności, związanych z przygotowaniem imprezy masowej, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet aresztu. Jeśli planujesz podjąć się organizacji tego rodzaju imprezy, musisz zwrócić uwagę na niżej podane kwestie.

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na imprezę masową

Pierwszą czynnością, którą należy podjąć, jest złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wniosek taki powinien zostać złożony nie później niż 30 dni od planowanego terminu rozpoczęcia imprezy. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł. Wskazaną kwotę należy uiścić na konto bankowe urzędu gminy lub w kasie urzędu, a dowód wpłaty dołączyć do składanego wniosku.

<link do generatora pism, podań, wniosków – Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę masową>

Jednocześnie organizator zobowiązany jest do zwrócenia się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego bądź miejskiego) Policji oraz właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a także kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Wymienione organy sporządzają opinie w terminie 14 dni od złożenia wniosku o ich wydanie. Opinie te zachowują ważność przez okres 6 miesięcy.

Jeśli impreza masowa ma być przeprowadzona w strefie nadgranicznej, organizator ma obowiązek powiadomienia o tym właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej. Podobnie w wypadku organizacji imprezy na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej wymagane jest powiadomienie o tym właściwego miejscowo komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Wygeneruj dokument: Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na imprezę masową nie można zapomnieć o dołączeniu do niego kompletu wymaganych dokumentów. Organizator zobowiązany jest przedstawić następujące załączniki:

  1. program oraz regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy,

  2. regulamin obiektu lub terenu, na którym impreza masowa ma mieć miejsce wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy,

  3. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

  4. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,

  5. graficzny plan obiektu lub terenu, na  którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z oznaczeniem:

  • dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

  • punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

  • lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazy i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników terenu lub obiektu,

6.    informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

7.    instrukcję  postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,

8.    informację o liczbie miejsc dla uczestników imprezy masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i również liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

9.    informację o osobie wyznaczonej na kierownika bezpieczeństwa (imię, nazwisko, numer PESEL, numer zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a wypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka konieczne są również numer i data wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia),

10.  informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

11.  w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – informację o powiadomieniu właściwych podmiotów,

12.  w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie – terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych,

13.  w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka – informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej,

14.  opinie wydane przez właściwe organy dotyczące niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeń do stanu technicznego obiektu oraz przewidywanych zagrożeń.

Ponadto organ może wezwać organizatora do przedłożenia dodatkowej dokumentacji tj. kopii aktualnych protokołów kontroli obiektów budowlanych, dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, czy też  pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

 

Wydanie decyzji

Organ wydaje decyzję, w której udziela zezwolenia lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Zezwolenie w swojej treści zawiera m.in. nazwę organizatora, określenie rodzaju imprezy masowej, nazwę danej imprezy oraz warunki jej prowadzenia. Zezwolenie może obejmować nie tylko jedną konkretną imprezę masową, ale także kilka imprez tego rodzaju.

Organ odmawia wydania zezwolenia w szczególności, gdy organizator nie przedłożył wymaganych opinii właściwych podmiotów oraz w sytuacji, gdy nie zostały przez niego spełnione obowiązki i wymogi np. zapewnienia udziału służb porządkowych, służb informacyjnych, pomocy medycznej, wyznaczenia dróg ewakuacyjnych bądź wydzielenia pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Jeśli organizator nie jest zadowolony z wydanej decyzji przysługuje mu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podkreślenia wymaga, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania określonej decyzji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl