Jak wystąpić o wydanie aktu urodzenia dziecka?

 

Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego, który stwierdza narodziny dziecka. Jest on sporządzany i przechowywany przez urząd stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeśli zastanawiasz się jakie kroki powinieneś poczynić w celu uzyskania wskazanego aktu, poniżej odnajdziesz wszystkie istotne informacje.

Akt urodzenia wydawany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Obowiązek dokonania takiego zgłoszenia spoczywa na rodzicach dziecka lub innej osobie obecnej przy porodzie, lekarzu albo położnej, a w wypadku, gdy narodziny dziecka nastąpiły w zakładzie opieki zdrowotnej, zgłoszenia dokonują pracownicy zakładu.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia urodzenia dziecka. Jeśli dziecko narodziło się martwe termin na zgłoszenie takiego zdarzenia wynosi 3 dni. W sporządzonym akcie urodzenia umieszczona zostaje adnotacja, że dziecko nie żyło w chwili narodzin. W takim wypadku wydanie aktu zgonu jest zbędne.

 

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu urodzenia

Do pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa – jeśli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim,

 • skrócony odpis aktu urodzenia – jeśli matka dziecka jest panną,

 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeśli rodzice dziecka rozwiązali małżeństwo przez rozwód,

 • skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeśli jedno z rodziców nie żyje,

 • podanie o wydanie 3 odpisów aktu urodzenia,

 • oświadczenie rodziców o nadanych mu imionach,

 • dowody osobiste rodziców do wglądu.

Jednakże przedłożenie wymienionych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane, jeśli akt urodzenia sporządzany jest w tym samym urzędzie stanu cywilnego, w którym znajdują się dane dokumenty.

 

Dane zawarte w akcie urodzenia

Do aktu urodzenia wpisywane są dane takie jak:

 • nazwisko, imiona oraz płeć dziecka – należy zwrócić uwagę, że nie jest dopuszczalne nadanie dziecku więcej niż dwóch imion, ponadto rodzice nie mogą nadać dziecku imion ośmieszających, nieprzyzwoitych, a także imienia w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka; zmiana imienia wpisanego do aktu urodzenia możliwa jest w ciągu 6 miesięcy od jego sporządzenia,

 • miejsce i datę urodzenia dziecka,

 • nazwiska, nazwiska rodowe, imiona, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka,

 • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,

 • jeśli sporządzenie aktu urodzenia następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez zakład opieki zdrowotnej akt ten zawiera również dane dotyczące określonego zakładu.

Wydanie trzech odpisów aktu urodzenia zwolnione jest z opłat.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl