Jak złożyć wniosek o uzupełnienie decyzji administracyjnej

 

W sytuacji, gdy organ, wydający określoną decyzję, nie rozstrzygnął wszystkich żądań zgłoszonych przez stronę we wniosku bądź nie zamieścił innego istotnego elementu i zakończył sprawę, strona postępowania może żądać uzupełnienia takiej decyzji. Jeśli otrzymałeś decyzję, która wymaga uzupełnienia powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu administracji publicznej.

 

Kiedy można wnieść wniosek o uzupełnienie decyzji?

Strona postępowania administracyjnego może złożyć wniosek o uzupełnienie decyzji wyłącznie co do środków prawnych, które wskazane są w przepisach, a mianowicie:

  • rozstrzygnięcia decyzji,

  • prawa jej odwołania,

  • wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego lub sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Żądanie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia jest uzasadnione gdy organ nie rozstrzygnął o całości żądania strony lub nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a także gdy nie zawarł w sentencji decyzji rozstrzygnięcia, które powinien był zamieścić na mocy przepisów szczególnych. W praktyce czasami zdarza się, że rozstrzygnięcie jest nieprecyzyjne, co może skutkować odmiennym sposobem wykonania decyzji. Uzupełnienie decyzji w tym wypadku w rzeczywistości oznacza wydanie tzw. decyzji uzupełniającej, która stanowić będzie dopełnienie wydanej już w danej sprawie decyzji.

Strona może, jak wskazano wyżej, wnieść wniosek o uzupełnienie decyzji również co do pouczenia, niezależnie od tego czy porzucenie jest niezupełne czy też decyzja w ogóle nie zawiera pouczenia o przysługujących stronie środkach prawnych.

Uwaga!

Nie jest dopuszczalne żądanie uzupełnienia decyzji co do treści jej uzasadnienia.

 

Należy zaznaczyć, iż organ administracji publicznej może dokonać uzupełnienia danej decyzji z własnej inicjatywy, jednak, aby mieć pewność, że sprawa zostanie w pełni zakończona zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanego, zaleca się sporządzenie odpowiedniego wniosku.

Wygeneruj dokument: Wniosek o uzupełnienie decyzji

 

Wniesienie wniosku o uzupełnienie decyzji

Strona powinna złożyć wniosek o uzupełnienie decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji na piśmie lub jej ustnego ogłoszenia do organu administracji publicznej, który wydał decyzję obarczoną brakiem.

 

Wniosek jest wolny od opłat i w swojej treści powinien zawierać przede wszystkim:

  • dane wnioskodawcy,

  • datę oraz miejscowość sporządzenia wniosku,

  • wskazanie organu, który sporządził określoną decyzję,

  • oznaczenie decyzji,

  • określenie braku, występującego w decyzji,

  • krótkie uzasadnienie,

  • podpis wnioskodawcy.

Organ rozstrzyga o uzupełnieniu bądź odmowie uzupełnienia decyzji w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Uwaga!

Jeśli strona planuje wnieść odwołanie od decyzji, powództwo bądź skargę nie musi martwić się, że w związku z procedurą uzupełnienia decyzji uchybi ona terminowi na złożenie wskazanych środków. Termin dla strony do złożenia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia lub ustnego ogłoszenia postanowienia o uzupełnieniu lub postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji. Ma to miejsca także wówczas, gdy organ administracji publicznej dokona uzupełniania decyzji z urzędu.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl