Jak zarejestrować samochód?

Właściciel zakupionego samochodu ma obowiązek dokonania jego rejestracji, niezależnie od tego czy jest to samochód nowy, używany czy też zabytkowy. Jest to konieczne, aby pojazd został dopuszczony do ruchu. Jeśli więc chcesz dopełnić wszystkich formalności, musisz przygotować komplet dokumentów wskazanych poniżej.

Rejestracji dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Natomiast w wypadku, gdy zakupu samochodu dokonała osoba prawna (np. spółka) o właściwości starosty decyduje, wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym, siedziba firmy.

W związku z wydaniem decyzji o rejestracji, urząd dokonuje tymczasowego dopuszczenia pojazdu do ruchu, a mianowicie na okres 30 dni.

W zależności czy samochód jest zakupiony na terenie Polski czy też został sprowadzony z jednego z krajów Unii Europejskiej, właściciel pojazdu zobowiązany jest do przedstawienia innych dokumentów.

 

I. Dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu zakupionego w Polsce

Właściciel pojazdu powinien przygotować:

 1. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,

 2. kopię dowodu własności pojazdu (np. umowy sprzedaży, faktury VAT, prawomocnego orzeczenia sądu),

 3. dowód rejestracyjny,

 4. kartę pojazdu (jeśli została wydana),

 5. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC,

 6. dowód osobisty do wglądu w przypadku osób fizycznych,

 7. zaświadczenie o wpisie do ewidencji w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą,

 8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu – jeśli rejestracji dokonuje osoba prawna wpisana do KRS.

Ponadto właściciel pojazdu, w wypadku zakupu pojazdu używanego, obowiązany jest do pozostawienia w urzędzie poprzednich tablic rejestracyjnych. Otrzymuje natomiast tablice tymczasowe do czasu dokonania rejestracji.

Koszt rejestracji pojazdu to ok. 170 zł. Jeśli samochód nie posiada wydanej karty pojazdu kwota ta może być wyższa o 75 zł.

Wygeneruj dokument: Wniosek o rejestrację pojazdu

II. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z UE

Rejestracja samochodu, który został sprowadzony z jednego z krajów Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność przedłożenia następujących dokumentów:

 1. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,

 2. kopię dowodu własności pojazdu (np. umowy sprzedaży, faktury VAT, prawomocnego orzeczenia sądu),

 3. dowód rejestracyjny,

 4. kartę pojazdu (jeśli została wydana),

 5. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC,

 6. dowód osobisty do wglądu w przypadku osób fizycznych,

 7. zaświadczenie o wpisie do ewidencji w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą,

 8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu – jeśli rejestracji dokonuje osoba prawna wpisana do KRS,

 9. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP,

 10. zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku,

 11. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 12. dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów w wysokości 500 zł.

Jeśli dokumenty, wymagane do rejestracji, spisane są w języku obcym, należy dodatkowo dołączyć tłumaczenie danych dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Właściciel pojazdu, zakupionego na terytorium Unii Europejskiej, powinien ponadto dostarczyć komplet tablic rejestracyjnych bądź też zaświadczenie o ich braku.

Po wydaniu decyzji o rejestracji pojazdu, konieczne jest zgłoszenie się do właściwego urzędu w celu odebrania dowodu rejestracyjnego wraz z tablicami rejestracyjnymi. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać pozwolenie czasowe, dowód tożsamości, kartę pojazdu oraz polisę OC.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl