Jak zmienić imię lub nazwisko?

 

Jeśli jesteś zdecydowany na zmianę swojego imienia lub nazwiska, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na przesłanki, które należy spełnić, kierując wniosek do właściwego organu. Polskie prawo zezwala na zmianę aktualnego imienia i nazwiska, a nawet nazwiska rodowego. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie w wypadku wystąpienia ważnych powodów.

 

I. Kiedy można złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska?

Zmiana imienia oznacza w praktyce zmianę na inne imię, wybrane przez zainteresowanego, lub zmianę pisowni poprzedniego imienia. Natomiast zmiana nazwiska polega na zmianie na inne nazwisko, zmianie pisowni poprzedniego nazwiska, a także zmianie na nazwisko ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Wnioskodawca może wystąpić o zmianę imienia lub nazwiska w określonych, usprawiedliwionych sytuacjach, a w szczególności:

 • gdy imię lub nazwisko wnioskodawcy jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,

 • na imię lub nazwisko używane,

 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

 • na imię lub nazwisko, które wnioskodawca nosił zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również posiada.

O zmianę imienia i nazwiska może wnioskować również cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy. Jest to jednak możliwe jedynie w wypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Należy jednak pamiętać, że niedopuszczalna jest zmiana nazwiska na nazwisko historyczne (np. Piłsudski, Poniatowski), wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej bądź wojskowej. Od tej zasady przepisy prawa wprowadzają wyjątek, a mianowicie o wskazaną zmianę może ubiegać się osoba, posiadająca członków rodziny o tym nazwisku.

 

Po zmianie nazwiska nowe nazwisko może składać się maksymalnie z dwóch członów. Podobnie w przypadku wnioskowania o zmianę imienia, możliwy jest wybór nie więcej niż dwóch imion.

 

II. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć osobiście do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wskazany wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe jest również złożenie wniosku bez spełnienia powyższych wymogów. Konieczne jest wówczas dokonanie tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Uprawnioną do złożenia wniosku jest jedynie osoba ubiegająca się o zmianę imienia lub nazwiska. Jeśli zmiana dotyczy małoletniego dziecka, następuje to na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

 

III. Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera przede wszystkim dane wnioskodawcy, a więc imię lub imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania lub ostatni pobyt stały (w przypadku braku miejsca zameldowania należy wskazać adres pobytu trwającego ponad 3 miesiące) oraz numer PESEL. Ponadto we wniosku należy podać imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, a także uzasadnienie wniosku.

 

Do wniosku ubiegający się o zmianę imienia lub nazwiska powinien dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,

 • odpis zupełny aktu małżeństwa,

 • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska,

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

 

Podkreślenia wymaga, iż nie jest konieczne przedłożenie wskazanych dokumentów, jeśli zostały one sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym wnioskodawca ubiega się o zmianę imienia lub nazwiska.

Wygeneruj dokument: Wniosek o zmianę imienia

Wygeneruj dokument: Wniosek o zmianę nazwiska

 

IV. Skutki zmiany nazwiska rodziców małoletniego dziecka

Należy wskazać, iż w wypadku zmiany nazwiska obojga rodziców, zmiana to rozciąga się również na małoletnie dzieci oraz dzieci, które w przyszłości zrodzą się z danego małżeństwa. Sytuacja wygląda inaczej, gdy o zmianę nazwiska wnioskował wyłącznie jeden z rodziców. Wówczas zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Wymóg ten nie obowiązuje, jeśli drugi rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje, nie jest znany lub pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Zgoda składana jest przed właściwym organem bądź w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Możliwe jest również wyrażenie zgody przez sąd. Następuje to w wypadku, gdy rodzice małoletnich dzieci nie mogą dojść do porozumienia w kwestii zmiany nazwiska. Jeśli dziecko, w chwili zmiany nazwiska, ukończyło 13 lat, konieczne jest wyrażenie zgody także przez dziecko.

 

Składając odpowiednie dokumenty, w opisywanym przypadku, niezbędne jest dołączenie do wniosku aktu urodzenia małoletnich dzieci.

 

V. Decyzja organu

Decyzja, rozstrzygająca kwestię zmiany imienia bądź nazwiska, wydawana jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy albo jego zastępcę. Jeśli niemożliwe jest wskazanie miejsca stałego pobytu, decyzję taką podejmuje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu wnioskodawcy lub jego zastępca. W pozostałych przypadkach rozstrzyga kierownik urzędu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Po wydaniu decyzji o zmianie imienia i nazwiska właściwe organy zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie:

 • kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskowy, a także miejsce sporządzenia aktów urodzenia,

 • organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,

 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

 • organ, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy i jego małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia lub nazwiska.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl