Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

 

Istotą obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie środków utrzymania, a w niektórych przypadkach, również środków wychowania, nazywanych świadczeniami alimentacyjnymi (alimentami). Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest wypadkową dwóch czynników - rozmiaru usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości ich zaspokojenia przez zobowiązanego.

I. Uwagi ogólne

Pojęcia alimentów nie należy utożsamiać z pojęciem obowiązku alimentacyjnego. Mimo iż oba są ze sobą ściśle związane, to obowiązek alimentacyjny oznacza konieczność dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, zaś alimenty są przedmiotem świadczenia zobowiązanego na rzecz uprawnionego.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, np. koszty wyżywienia, mieszkania, leczenia, odzieży, kształcenia, itp. Zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka będzie na ogół wzrastał wraz z wiekiem, przy czym wzrost ten jest najczęściej widoczny z chwilą podjęcia nauki w szkole średniej, rozpoczęcia studiów, uczestnictwa w zajęciach wymagających inwestowania w specjalistyczny sprzęt. W przypadku osoby dorosłej zakres usprawiedliwionych potrzeb zazwyczaj wzrasta wskutek następstw choroby, pogłębienia się stanu niezdolności do samodzielnego utrzymania się.

Zakres świadczeń alimentacyjnych ustalany jest w wyroku sądowym lub przez strony w drodze umowy alimentacyjnej. Jednakże, wskutek zmiany stosunków, możliwe jest ukształtowanie zakresu świadczeń alimentacyjnych na nowo, w drodze powództwa mającego na celu skorygowanie dotychczasowej wysokości alimentów.

Uwaga!

Przez zmianę stosunków należy rozumieć istotne zmniejszenie, czy też ustanie możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego, albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Jeśli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych posiada określony majątek, o zmianie stosunków świadczy nie tylko utrata czy powiększenie tego majątku, ale także zmiany w zakresie możliwości faktycznego nim dysponowania, czy możliwości jego upłynnienia w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych. Podstawy do podwyższenia alimentów nie stanowi z reguły inflacja. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej uprawnionego niż zobowiązanego. Należy również pamiętać, że osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego.

II. Przygotowanie pozwu

Przygotowując pozew o podwyższenie alimentów należy pamiętać, aby zawierał on następujące elementy:

¨ oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

¨ oznaczenie rodzaju pisma,

¨ osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

¨ podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

¨ wymienienie załączników,

¨ oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu (gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie) sygnaturę akt (gdy pismo jest dalszym pismem w sprawie),

¨ dołączone pełnomocnictwo (jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa),

¨ dołączone odpisy pisma i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale,

¨ dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,

¨ przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

 

Ponadto, pozew może zawierać:

¨  wniosek o zabezpieczenie powództwa,

¨ wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda,

¨ wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

• wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,

• dokonanie oględzin,

• polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin,

• zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Wygeneruj dokument: Pozew o podwyższenie alimentów

Uwaga!

Z powództwem o podwyższenie alimentów przeciwko osobie zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych może wystąpić osoba do nich uprawniona. Uprawnionym do wniesienia pozwu jest:

¨ dziecko przeciwko rodzicowi,

¨ rodzic przeciwko dziecku,

¨ brat/siostra przeciwko bratu/siostrze,

¨ mąż matki (ojczym) lub żona ojca (macocha) przeciwko swojemu pasierbowi/pasierbicy,

¨ pasierb/pasierbica przeciwko mężowi matki (ojczymowi) lub żonie ojca (macosze),

¨ rozwiedziony małżonek przeciwko byłemu małżonkowi,

¨ matka dziecka przed jego urodzeniem przeciwko mężczyźnie, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione -  w zakresie kosztów utrzymania matki przez trzy  miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

Należy pamiętać, że jeśli stroną postępowania o podwyższenie alimentów jest osoba małoletnia, reprezentuje ją przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun).

Sprawę o podwyższenie alimentów rozpoznaje sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest zarówno sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona. Wybór sądu należy do powoda. 

III. Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Należy pamiętać, że sumę świadczeń oblicza się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową wysokością takiej raty, np. jeśli dotychczasowa wysokość raty alimentacyjnej to 1000 zł, a dochodzona wysokość to 1500 zł -wartość przedmiotu sporu wyniesie 6000 zł (500 zł x 12 miesięcy).

     

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl