Kiedy należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jak sama nazwa wskazuje należy zapłacić w wypadku dokonania określonej czynności cywilnoprawnej, np. zawarcia umowy sprzedaży lub umowy darowizny. Podatnik zobowiązany jest do uiszczenia podatku w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 • umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,

 • umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych,

 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

 • umowa dożywocia,

 • umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – części dotyczącej spłat lub dopłat,

 • ustanowienie hipoteki,

 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

 • umowy depozytu nieprawidłowego,

 • umowy spółki.

Uwaga!

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany wyżej wymienionych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić również od orzeczeń sądów, w tym sądów polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne.

Co do zasady obowiązek podatkowy spoczywa na jednej ze stron czynności prawnej:

- w przypadku umowy sprzedaży – obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym,

- w przypadku umowy darowizny – obowiązek podatkowy spoczywa na obdarowanym,

- w przypadku umowy dożywocia – obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy nieruchomości,

- w przypadku umowy pożyczki – obowiązek podatkowy spoczywa na biorącym pożyczkę,

- w przypadku hipoteki -  obowiązek podatkowy spoczywa na osobie składającej oświadczenie woli o jej ustanowieniu.

W wypadku umowy zamiany lub umowy spółki cywilnej podatnikami są obie strony umowy zamiany lub wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą:

 • 2% - od umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości, użytkowania wieczystego, rzeczy ruchomych lub praw spółdzielczych oraz umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego;

 • 1% - od umowy sprzedaży lub zamiany innych praw majątkowych, a także od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, także nieprawidłowego i odpłatnej służebności,

 • 0,5% - od umowy spółki,

 • 0,1% - od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących licząc od kwoty zabezpieczonej wierzytelności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w wypadku hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej zawsze wynosi 19 zł.

Odpowiednią deklarację w sprawie podatku czynności cywilnoprawnych należy złożyć na formularzu PCC-3. Termin zapłaty podatku wynosi 14 dni. Co do zasady termin ten liczony jest od chwili dokonania określonej czynności cywilnoprawnej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl