Kiedy pozwolenie na budowę nie jest potrzebne?

Planując budowę obiektu budowlanego należy pamiętać, że roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku niektórych zamierzeń budowlanych uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane. Nie oznacza to jednak, że inwestor może rozpocząć budowę bez spełnienia innych obowiązków. Jest on zobowiązany do dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Poniżej przedstawiamy zamierzenia budowlane, w wypadku których inwestor nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów takich jak:

 1. obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, a więc parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30  m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2;

 2. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

 3. indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

 4. altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

 5. wiaty przystankowe i peronowe;

 6. budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 20 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będące we władaniu zarządu kolei;

 7. wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne;

 8. parkometry z własnym zasilaniem;

 9. boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji;

 10. miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

 11. zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

 12. tymczasowe obiekty budowlane, niepołączonych trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

 13. gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

 14. obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otuliny,

 15. przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2;

 16. pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, które służą do cumowania niewielkich jednostek pływających (łodzi, kajaków, jachtów), uprawiania wędkarstwa, rekreacji;

 17. opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

 18. pochylna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych;

 19. instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczona do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

 20. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne;

 21. telekomunikacyjne linie kablowe;

 22. kanalizacja kablowa;

 23. urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (posterunki wodowskazowe, metrologiczne, opadowe oraz wód podziemnych; punkty obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych; piezometry obserwacyjne i obudowane źródła);

 24. obiekty małej architektury np. ławki, słupki parkingowe;

 25. ogrodzenia;

 26. obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

 27. tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel;

 28. znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 29. instalacje telekomunikacyjne w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Dodatkowo inwestor nie musi wnioskować o udzielenie mu pozwolenia na budowę, w wypadku wykonywania robót budowlanych polegających na:

 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

 2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

 3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

 4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym;

 5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

 6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

 7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

 8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

 9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

 10. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

 11. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

 12. montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;

 13. instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

 

Zgłoszenie robót budowlanych

Inwestor, który zamierza rozpocząć budowę, obejmującą wskazane powyżej obiekty oraz roboty budowlane, powinien dokonać zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W treści zgłoszenia należy określić przede wszystkim rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Ponadto wymagane jest dołączenie:

 • oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • w zależności od potrzeb odpowiednich szkiców, rysunków, pozwoleń, uzgodnień i opinii,

 • w niektórych przypadkach – projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przepisy nie przewidują dokładnego terminu zgłoszenia robót budowlanych.  Inwestor musi dopełnić wszystkich formalności przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ w drodze decyzji, nie wniesie sprzeciwu możliwe jest rozpoczęcie planowanych prac. Jednakże roboty nie mogą zostać podjęte później niż 2 lata od dnia określonego w zgłoszeniu jako termin ich rozpoczęcia. W tej sytuacji konieczne jest ponowne dokonanie zgłoszenia.

Zgłoszenie robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

Zobacz także:

 • Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Krok po kroku.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl