Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Kodeksie pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

I. Uwagi ogólne

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zarówno za urlop zaległy, jak i za bieżący. Sposób ustania stosunku pracy nie wpływa w żaden sposób na prawo do ekwiwalentu. Zatem prawo do ekwiwalentu przysługuje zarówno wtedy, gdy stosunek pracy uległ rozwiązaniu na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, bez względu na istnienie winy pracownika. Pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do ekwiwalentu za urlop, gdyż podlega on ochronie analogicznej jak ochrona wynagrodzenia.

Prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wówczas także rozpoczyna się 3-letni bieg okresu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny.

Należy pamiętać, że wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego mu urlopu z powodu rozwiązania stosunku pracy nie przedłuża czasu trwania umowy o pracę o skonsumowany przez ekwiwalent okres urlopu.

II. Wysokość ekwiwalentu za urlop

Aby ustalić wysokość przysługującego Ci ekwiwalentu za urlop:

A. ustal sumę swoich miesięcznych wynagrodzeń, jakie otrzymywałeś jako pracownik,

B. oblicz współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu (współczynnik ekwiwalentowy); w tym celu odejmij od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy, a otrzymany wynik podziel przez 12 (np. w 2010 r. liczba niedziel wynosiła 52, liczba świąt przypadających w inne dni niż niedziele- 8, a liczba dni wolnych wynikających z rozkładu czasu pracy- 52; w tej sytuacji współczynnik ekwiwalentowy wyniesie 21,08),

C. jeżeli byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika ekwiwalentowego obniż proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (np. współczynnik ekwiwalentowy pracownika zatrudniony w wymiarze ¾ etatu wyniesie 15,8),

D. podziel sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik ekwiwalentowy,

E. iloraz otrzymany w punkcie D. podziel przez liczbę odpowiadającą obowiązującą Cię dobową normą czasu pracy (najczęściej dobowa norma czasu pracy wynosi 8).

III. Przygotowanie pozwu

Przygotowując pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop należy pamiętać, aby zawierał on następujące elementy:

•   oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

•   oznaczenie rodzaju pisma,

•   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

•   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

•   wymienienie załączników,

•   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu (gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie) sygnaturę akt (gdy pismo jest dalszym pismem w sprawie),

•   dołączone pełnomocnictwo (jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa),

•   dołączone odpisy pisma i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale,

•   dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,

•   przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Ponadto, pozew może zawierać:

•   wniosek o zabezpieczenie powództwa,

•   wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda,

•   wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

¨ wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,

¨ dokonanie oględzin,

¨ polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin,

¨ zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Wygeneruj dokument: Pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop

Uwaga!

Uprawnionym do świadczenia jest sam pracownik, a jeżeli stosunek pracy ustał wskutek jego śmierci, uprawnionymi są małżonek oraz inne osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej. W tym ostatnim przypadku ekwiwalent przysługuje w równych częściach osobom uprawnionym.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl