Kiedy przedawnia się mandat za jazdę bez biletu?

 

Wsiadając do autobusu, pociągu, czy tramwaju zawieramy z przewoźnikiem umowę przewozu. Dokumentem, który potwierdza jej zawarcie jest bilet.

Kto jest uprawniony do kontroli biletu?

Do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu (kontroli biletu) jest uprawniony przewoźnik, organizator publicznego transportu zbiorowego (np. gmina, powiat) albo osoba przez niego upoważniona. Kontroler powinien legitymować się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. Taki identyfikator powinien zawierać m.in.:

 • nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,

 • numer identyfikacyjny kontrolera,

 • zdjęcie kontrolera,

 • zakres upoważnienia,

 • okres ważności,

 • pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego).

Gdy podróżny nie miał biletu...

Jeżeli podczas kontroli kontroler stwierdzi, że podróżny nie ma biletu, pobierze na miejscu kontroli właściwą opłatę za przewóz (w wysokości ceny biletu) oraz opłatę dodatkową (stanowiącą zazwyczaj odpowiednią wielokrotność ceny biletu). Gdy podróżny nie uiści tych opłat na miejscu, kontroler wystawi wezwanie do zapłaty (mandat).

 

Gdy podróżny kupił bilet, ale nie miał go podczas przejazdu...

W tej sytuacji kontroler pobierze należną za przewóz opłatę oraz opłatę dodatkową, albo wystawi wezwanie do zapłaty (mandat). W terminie 7 dni od dnia przewozu, podróżny może przedstawić przewoźnikowi lub organizatorowi publicznego transportu zbiorowego bilet. Jeśli podróżny uiścił opłatę za przewóz i opłatę dodatkową na miejscu kontroli, po czym przedstawił ważny bilet, to opłaty zostaną mu zwrócone. Jeżeli zaś kontroler wystawił podróżnemu mandat, a podróżny w terminie 7 dni okazał ważny bilet- należności za przewóz będą umorzone. Podróżny musi uiścić jednak tzw. opłatę manipulacyjną związaną z poniesionymi przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego kosztami.

 

Gdy podróżny nie miał dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego...

Od podróżnego, który podczas kontroli nie miał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu (np. legitymacji studenckiej, legitymacji osoby niepełnosprawnej) kontroler pobierze opłatę należną za przewóz (w wysokości ceny biletu) oraz opłatę dodatkową albo wystawi wezwanie do zapłaty. W tym przypadku podróżny bez stosownego dokumentu jest więc uważany za podróżnego bez biletu. Jednak jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przewozu podróżny przedstawi taki dokument, to pobrane opłaty zostaną mu zwrócone. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego pobierze jednak tzw. opłatę manipulacyjną, na którą składają się poniesione przez niego koszty.

Niezapłacone przez podróżnego opłaty mogą być dochodzone przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego przed sądem cywilnym.

Należy jednak pamiętać, że roszczenia wynikające z umowy przewozu, a więc roszczenia przewoźnika przeciwko podróżnemu oraz podróżnego przeciwko przewoźnikowi przedawniają się z upływem 1 roku od dnia wykonania przewozu. Oznacza to, że po upływie rocznego terminu wierzyciel (przewoźnik) ma możliwość dochodzenia swojego roszczenia, ale dłużnik (podróżny) nabywa prawo do uchylenia się od zaspokojenia tego roszczenia, powołując się na zarzut przedawnienia.

Wygeneruj dokument: Sprzeciw podróżnego od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym z zarzutem przedawnienia roszczeń powoda (mandat za jazdę bez biletu)

 

Wygeneruj dokument: Sprzeciw podróżnego od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym z zarzutem przedawnienia roszczeń powoda (mandat za jazdę bez biletu)

 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany poprzez

 • każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, która zmierza bezpośrednio do dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. przez wniesienie pozwu o zapłatę, czy wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej),

 • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

 • wszczęcie mediacji.

Po każdym przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo. Jeżeli bieg terminu przedawnienia został przerwany przez czynność w postępowaniu przed sądem, sądem polubownym lub innym organem, czy przez wszczęcie mediacji, przedawnienie biegnie na nowo dopiero po zakończeniu tego postępowania.

 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Od przerwania biegu terminu przedawnienia należy odróżnić jego zawieszenie. Przyczyny powodujące zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy przewozu to:

 • brak możliwości dochodzenia roszczeń spowodowany działaniem siły wyższej (np. powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi)- zawieszenie trwa do czasu ustania tej przeszkody,

 • wniesienie reklamacji lub wezwania do zapłaty- zawieszenie trwa od dnia wniesienia pisma do dnia udzielenia na nie odpowiedzi i zwrócenia załączonych dokumentów (nie dłużej niż przez czas przewidziany do rozpoznania reklamacji lub wezwania).

Po ustaniu przyczyny powodującej zawieszenie przedawnienia, termin przedawnienia nie rozpoczyna się od nowa, ale biegnie dalej. Czasu, w którym trwała przeszkoda nie wlicza się do terminu przedawnienia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl