Komu może zostać przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

 

Fundusz alimentacyjny to finansowany z budżetu państwa system wspierania osób uprawnionych do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą zostać przyznane osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego przysługują następującym osobom:

1. obywatelom polskim,
2. cudzoziemcom:

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podejmowaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub z innymi okolicznościami uzasadniającymi zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

     

Aby świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogły zostać przyznane wskazanym powyżej osobom, muszą one zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenie alimentacyjne przysługuje obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi, jeżeli jest on uprawniony do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Tytułami wykonawczymi są m.in.:

– wyroki sądu zasądzające alimenty,
– ugody sądowe,
– ugody zwarte przed mediatorem, po zatwierdzeniu ich przez sąd,
– akty notarialne obejmujące oświadczenia dłużników o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (zawarte np. w umowie o alimenty),


którym sąd nadał klauzulę wykonalności.


Egzekucja jest bezskuteczna wówczas, gdy w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Bezskuteczność egzekucji ma miejsce także wtedy, gdy nie można wszcząć ani prowadzić egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

     

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej- do ukończenia przez nią 25 roku życia. Jeżeli wobec osoby uprawnionej wydano orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, takie świadczenia przysługują jej bezterminowo.

Aby świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogło zostać przyznane osobie uprawnionej, musi zostać ponadto spełnione kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725 zł.

Jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej) lub w pieczy zastępczej, a także wtedy, gdy zawarła związek małżeński, świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują.

 

Jak wygląda procedura uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

1. Po bezskutecznej egzekucji alimentów prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy występuje z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

– wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego,
– wniosek powinien zawierać następujące elementy:

• dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

• oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

• oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji;

– wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

• zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

a. dochodu,
b. składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c. należnego podatku;

• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
• inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

a. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
h. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

2. Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego organu:

– decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne (nie dotyczy to decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń),
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie wyższej niż 500 zł.

3. Po wydaniu przez organ decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ich wypłata dokonywana jest w gotówce, w okresach miesięcznych.

4. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami:

– odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl