Kto ma prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych?

 

Konstytucja RP przyznaje prawo do ochrony zdrowia każdemu. Jednakże prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają następujące osoby:

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,

2) członkowie rodzin osób ubezpieczonych, tj.:

  • dzieci, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci, dla których ustanowiono opiekę, dzieci w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 26 lat; jeżeli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  • małżonek,

  • wstępni (np. rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

3) osoby nieubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli:

  • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,

  • nie ukończyły 18. roku życia,

  • są w okresie ciąży, porodu i połogu;

4) osoby ubezpieczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

5) posiadacz Karty Polaka - w stanach nagłych,

6) osoby uzależnione od alkoholu- w ramach leczenia odwykowego,

7) osoby uzależnione od narkotyków- w ramach leczenia odwykowego,

8) osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj. osoby chore psychicznie oraz upośledzone umysłowo,

9) cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia,

10) osoby narażone na zakażenie lub chorobę zakaźną.

 

Uwaga!

Każdemu ubezpieczonemu, bez względu na wysokość składki, którą płaci przysługuje takie samo świadczenie.


Środki na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych pochodzą w znacznej mierze ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i są w związku z tym bezpłatne. Zdarza się jednak, że pacjent musi pokryć część kosztów z nimi związanych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl