Kto ponosi koszty przesyłki towaru zakupionego przez Internet od przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy?

 

Coraz częściej decydujemy się na dokonywanie zakupów przez Internet. Bogata oferta sklepów internetowych oraz serwisów zachęca do nabywania różnych towarów bez wychodzenia z domu. Taka umowa, a więc umowa zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca. Jednak czasami po nadejściu przesyłki okazuje się, że wybrany towar nie jest zgodny z oczekiwaniami kupującego. Kto w takim przypadku powinien pokryć koszty przesyłki zwróconego towaru? Jakie prawa przysługują wówczas konsumentowi?  

Prawo do odstąpienia od umowy

W wypadku zakupu towaru (np. butów czy też aparatu fotograficznego) przez Internet od przedsiębiorcy, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oznacza to, że kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Uprawnienie to nie jest uzależnione od wystąpienia wad towaru lub jego niezgodności z umową. Wystarczy, że wybrany towar nie odpowiada nabywcy. Jeśli zatem kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy powinien w zakreślonym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie woli i zwrócić towar sprzedającemu (przedsiębiorcy).

Uwaga!
Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy o:

1)      imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2)      istotnych właściwościach towaru,

3)      cenie za towar, obejmującej wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki,

4)      zasadach zapłaty ceny,

5)      kosztach i terminie oraz sposobie dostawy,

6)      prawie odstąpienia od umowy ze wskazaniem wyjątków zawartych w art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

7)      kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

8)      terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący,

9)      minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

10)   miejscu i sposobie składania reklamacji;

11)   prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe zawartej na czas nieoznaczony.

Ponadto, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek potwierdzenia powyższych informacji na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. W razie braku potwierdzenia powyższych informacji – termin na odstąpienie umowy, który przysługuje konsumentowi wynosi trzy miesiące od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dniu dni od tej daty.

Uwaga!
Obowiązek ten nie dotyczy jednorazowych  świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się, z wyjątkiem informacji wymienionych powyżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w każdej formie, np. w formie pisemnej, jak i również w formie elektronicznej. Należy pamiętać, iż oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w zwykłej formie pisemnej. Tak jak wskazano powyżej konsument, odstępując od umowy w zakreślonych powyżej terminach nie musi wskazywać przyczyny odstąpienia.

Koszty przesyłki

Skutkiem odstąpienia od umowy jest obowiązek zwrotu przez konsumenta uprzednio zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest natomiast do zwrotu ceny wraz z kosztami wysyłki towaru do konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki od konsumenta. Jeśli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Z kolei koszt przesyłki towaru odsyłanego do przedsiębiorcy obciąża konsumenta.

 

Przykład  

Janina Kowalska kupiła w sklepie internetowym „X” sukienkę w modnym kolorze. Cena sukienki wynosiła 100 zł, natomiast koszt przesyłki  - 20 zł. Po otrzymaniu przesyłki okazało się, że sukienka jest za duża, a rzeczywisty kolor nie odpowiada Janinie. Postanowiła odstąpić od umowy i zwrócić sukienkę. Za przesyłkę sukienki do przedsiębiorcy zapłaciła 20 zł.

W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu Janinie 120 zł (a więc ceny sukienki oraz kosztu przesyłki towaru do konsumenta). Koszty zwrotu sukienki do przedsiębiorcy (tj. 20 zł) obciążają Janinę i przedsiębiorca nie ma obowiązku ich pokrycia.

 

Pamiętaj jednak, że jeśli zwróciłeś tylko część zakupionego towaru, np. jedną z trzech zakupionych płyt CD, sprzedający jest zobowiązany tylko i wyłącznie do zwrotu ceny za konkretną płytę CD bez kosztów przesyłki.

Czego przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta?

Pamiętaj, że zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorca nie może:

  • w przypadku zwrotu towaru żądać od konsumenta pokrycia kosztów przesyłki towaru zarówno od, jak i do konsumenta;

  • dokonywać potrącenia określonej kwoty (np. 5 % ceny towaru) z tytułu kosztów manipulacyjnych lub kosztów wysyłki.

Uwaga!
Należy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

  • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta;

  • sprzedaży z licytacji.

Powyższe regulacje znajdą jednak zastosowanie w wypadku zakupu towarów na portalach aukcyjnych przy wykorzystaniu opcji „Kup teraz!”.

Uwaga!
Pamiętaj, że w wypadku zawarcia umowy na odległość z przedsiębiorcą ZAWSZE przysługuje Ci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Wszelkie informacje umieszczane przez przedsiębiorców o nieprzyjmowaniu zwrotu, braku reklamacji, czy też braku możliwości odstąpienia od umowy są – w stosunku do konsumenta – bezskuteczne. W takich przypadkach konsument może zgłosić naruszenie jego praw Prezesowi UOKiK.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl