Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja administracyjna wydana przez organ administracyjny nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tj. przed upływem 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania zaś wstrzymuje wykonanie danej decyzji. Jednakże w szczególnych przypadkach organ może nadać decyzji tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Wówczas podlega ona wykonaniu bez względu na wniesione w wymaganym terminie odwołanie.

 

I. Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany tylko i wyłącznie decyzji nieostatecznej, a więc takiej od której służy odwołanie. Oznacza to, że decyzja staje się wykonalna i wywołuje skutki prawne już od chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności przez organ. Decyzja opatrzona taką klauzulą stanowi tytuł egzekucyjny, pomimo, że nie jest ostateczna.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może nastąpić zarówno przed, jak i już po wydaniu decyzji w sprawie. Zaopatrzenie decyzji w klauzulę natychmiastowej wykonalności po wydaniu decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Jeśli zaś rygor ten nadawany jest podczas rozstrzygania sprawy przez organ administracji publicznej, stanowi składnik wydanej decyzji. Jednakże w tym wypadku, nie jest możliwe złożenie zażalenia na część decyzji dotyczącej klauzuli natychmiastowej wykonalności. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest złożenie odwołania od danej decyzji, wskazując jako przedmiot rozstrzygnięcie w sprawie nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

II. Kiedy organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności?

Klauzula natychmiastowej wykonalności może zostać nadana decyzji z urzędu bądź na wniosek strony, jeśli wystąpi jedna ze wskazanych przesłanek:

  •  jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,

  • jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami,

  • ze względu na inny interes społeczny,

  • ze względu na ważny interes strony.

Jest to tzw. katalog zamknięty. Niemożliwe jest zatem nadanie rygoru decyzji z uwagi na wystąpienie innych okoliczności. Przyjmuje się, że organ nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, a także ze względu na inny interes społeczny. Natomiast zaopatrzenie decyzji w klauzulę natychmiastowej wykonalności na wniosek strony ma miejsce, gdy jest to konieczne ze względu na ważny interes strony. Dochodzi do tego np. w sprawach związanych z pomocą społeczną, ponieważ wystarczy wskazać, że określone świadczenie niezbędne jest stronie do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Należy jednak pamiętać, że w wypadku, gdy organ zdecyduje o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony, może zażądać stosownego zabezpieczenia. Formę zabezpieczenia ustala sam organ (np. zabezpieczenie pieniężne, zakaz wykonywania pewnych czynności do czasu wydania decyzji ostatecznej). W wypadku uznania przez organ, iż nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające nadanie rygoru pomimo wniosku strony, powinien wydać decyzję odmowną wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Organ, który wydał decyzję ocenia czy istnieją przesłanki do nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku zajścia którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności organ nie tylko może zaopatrzyć decyzję w taką klauzulę, ale ma taki obowiązek.

 

III. Sporządzenie wniosku

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności powinien zawierać w szczególności:

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),

  • datę i miejscowość sporządzania wniosku,

  • wskazanie nr decyzji oraz organu, który ją wydał,

  • uzasadnienie wniosku,

  • podpis wnioskodawcy.

Wygeneruj dokument: Wniosek o nadanie rygoru natycmiastowej wykonalności

Gotowy wniosek należy wnieść do organu, który wydał określoną decyzję. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Uwaga!

Rygor natychmiastowej wykonalności jest ważny od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie, jeśli stanowi on składnik danej decyzji, bądź z chwilą doręczenia stronie postanowienia w sprawie, jeśli klauzula została nadana już po wydaniu decyzji. Wygasa zaś z chwilą wydania decyzji organu odwoławczego zmieniającej lub uchylającej decyzję, opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl