Nadanie i aktualizacja Numeru Identyfikacji Podatkowej

 

Komunikacja między podatnikiem a urzędem skarbowym odbywa się za pomocą identyfikatora, którym jest numer PESEL (dla podatników będących osobami fizycznymi, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług) albo NIP (dla podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnym oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

I. Kto podlega obowiązkowi ewidencyjnemu?

Obowiązek ewidencyjny oznacza konieczność zgłoszenia odpowiednich danych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Do zgłoszenia tych danych zobowiązane są następujące podmioty:

• osoby fizyczne,

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,

• inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

 

II. W jaki sposób uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)?

W celu uzyskania NIP należy złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego. Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest:

1) naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług - dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

2) naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności - dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług,

3) naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku - dla pozostałych podatników będących podatnikami podatku dochodowego

4) naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika - dla pozostałych podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego;

jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, właściwy jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście;

5) naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika - dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w punktach powyżej.

W pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

 

Zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć na odpowiednim formularzu. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy składają zgłoszenie na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1).

Wygeneruj dokument: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) wraz z załącznikami

 

Osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, niebędące przedsiębiorcami, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu NIP-1. Pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu składają zgłoszenie na formularzu NIP-2. Jeżeli podmiot podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, zgłoszenie identyfikacyjne składa razem z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.

Wygeneruj dokument: NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

 

Podatnicy podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek. Nie dotyczy to osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

 

III. Kiedy należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne?

Dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym podlegają aktualizacji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Osoba fizyczna, posługująca się identyfikatorem podatkowym PESEL w zakresie zmiany adresu zamieszkania, zgłoszenia lub zmiany danych kontaktowych oraz zgłoszenia lub zmiany osobistego rachunku bankowego powinna złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Jeżeli zmianie uległ tylko adres zamieszkania osoby posługującej się numerem PESEL jako numerem identyfikacji podatkowej, wówczas aktualizacja tych danych następuje poprzez podanie przez podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako przedsiębiorca należy złożyć na formularzu CEIDG-1 w urzędzie gminy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy CEIDG.

Aktualizacji danych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dokonuje się na druku NIP-2. Jeżeli aktualizowane dane podlegają wpisowi do KRS, należy tego dokonać za pośrednictwem sądu rejestrowego. W pozostałym zakresie formularz NIP-2 należy wnieść bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

 

Ani zgłoszenie identyfikacyjne, ani aktualizacyjne nie podlegają opłacie.

 

Uwaga!

Należy pamiętać, że niezłożenie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego w odpowiednim terminie stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl