Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

W sytuacji, gdy dłużnik zobowiązany jest, na podstawie umowy, do spełnienia określonego świadczenia np. zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy i dopuści się zwłoki w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku, wierzycielowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Musi jednak pamiętać, że aby z niego skorzystać powinien w pierwszej kolejności wystosować do dłużnika wezwanie, w którym wyznaczy mu odpowiedni, dodatkowy termin do wykonania zobowiązania. Dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wierzyciel może sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli więc osoba, z którą zawarłeś umowę spóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków i nie chcesz już dłużej czekać na otrzymanie należnego świadczenia – masz prawo odstąpić od zawartej wcześniej umowy.

 

I. Jakie warunki muszą zostać spełnione przed odstąpieniem od umowy?

Jeśli wierzyciel chce odstąpić od zawartej wcześniej umowy powinien pamiętać, że konieczne jest zaistnienie następujących okoliczności:

  • dłużnik musi pozostawać w zwłoce – oznacza to, że nie spełnia świadczenia w terminie wskazanym w umowie; jeśli termin nie jest oznaczony, dłużnik jest w zwłoce, jeżeli nie spełni świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez drugą stronę.

  • wierzyciel powinien wezwać dłużnika do wykonania świadczenia wyznaczając mu w tym celu odpowiedni, dodatkowy termin; termin ten jest odpowiedni, jeśli dłużnik ma realną możliwość  wypełnienia swojego obowiązku.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do wykonania świadczenia przez dłużnika, wierzyciel może odstąpić od umowy.

Zobacz także:


II. Forma odstąpienia od umowy

Odstąpienia od umowy dokonuje się za pomocą oświadczenia woli skierowanego do osoby dłużnika. Przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy przy jego składaniu, jednak jeśli umowa zawarta była na piśmie, oświadczenie powinno być sporządzone również w tej formie. Podobnie w wypadku, gdy strony zawarły umowę w formie szczególnej (np. aktu notarialnego) odstąpienie należy stwierdzić pismem dla celów dowodowych. Wierzyciel może też odstąpić od umowy składając oświadczenie ustnie.

W wypadku, gdy wierzyciel zdecyduje, że chce odstąpić od umowy w formie pisemnej, powinien pamiętać o zamieszczeniu elementów takich jak:

  • data i miejsce sporządzenia pisma,

  • określenie strony umowy, od której wierzyciel odstępuje,

  • dane dotyczące umowy (daty zawarcia, przedmiotu umowy),

  • informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminy, który bezskutecznie minął,

  • informacja o odstąpieniu od umowy,

  • podpis.

Wygeneruj dokument: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

III. Skutki odstąpienia od umowy.

Konsekwencją złożenia przez wierzyciela oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest wygaśnięcie stosunku prawnego jaki do tej pory łączył go z wierzycielem. W praktyce oznacza to, że taką umowę uważa się za niezawartą. Od momentu odstąpienia od umowy przestaje ona wiązać jej strony. Nie muszą zatem wykonywać obowiązków, do których zobowiązane były na podstawie treści określonych postanowień. Powstaje natomiast obowiązek zwrotu dotychczasowych świadczeń. Ponadto wierzycielowi będzie przysługiwać roszczenie o naprawianie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez dłużnika.

Uwaga!

Jeżeli wierzyciel zechce cofnąć wcześniej złożone oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie będzie mógł tego dokonać bez zgody drugiej strony. Nie może zatem dowolnie decydować o istnieniu i nieistnieniu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy nim a dłużnikiem.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl