Odstąpienie od umowy o dzieło

 

Zamawiający może odstąpić od zawartej wcześniej umowy o dzieło w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest to, aby dzieło nie zostało ukończone. Oznacza to, że zamawiający traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, gdy dzieło zostało wykonane i oddane przez przyjmującego zamówienie, a więc osobę, która podjęła się wykonania określonego dzieła. Jeśli chcesz odstąpić od umowy i zastanawiasz się jakie przesłanki muszą być spełnione, poniżej znajdziesz wszystkie istotne informacje.

 

I. Odstąpienie od umowy przed ukończeniem dzieła

Zamawiający dzieło ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie jej trwania aż do chwili ukończenia dzieła. Uznajemy dzieło za niedokończone, jeśli nie nadaje się ono do wydania i odbioru. Nie jest zatem kompletne i nie może spełniać celu, dla którego zostało przeznaczone. Zamawiający traci zatem możliwość odstąpienia od umowy, gdy przyjmujący zamówienie zaoferuje mu odbiór wykonanego i zupełnego dzieła.

Aby zrealizować swoje uprawnienie, zamawiający powinien złożyć przyjmującemu zamówienie oświadczenie, w którym poinformuje go o odstąpieniu od umowy o dzieło. Forma, w jakiej zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jest dowolna. Jednakże w wypadku, gdy umowa została zawarta na piśmie lub w formie szczególnej (np. aktu notarialnego) także oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno przyjąć formę pisemną dla celów dowodowych.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wywiera skutek jedynie w przypadku, gdy zostanie dokonane jednocześnie z zapłatą umówionego wynagrodzenia lub też po jego zapłacie.

 

II. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia

Jeśli zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od umowy o dzieło, ma on obowiązek zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Oznacza to, że pomimo niewykonania dzieła, przyjmujący zamówienie może żądać zapłacenia przez zamawiającego całego wynagrodzenia, jeśli był gotów wykonać określone dzieło.

Jednakże zamawiający ma prawo odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził w związku z niewykonaniem dzieła. Wówczas przyjmujący zamówienie otrzyma jedynie część wynagrodzenia. Oszczędnością jest przede wszystkim wartość majątkowa materiałów, które zamawiający musiałby dostarczyć, a które przyjmujący zamówienie musiałby zużyć, aby właściwie wykonać dzieło. Ponadto zamawiający może również pomniejszyć kwotę wynagrodzenia o materiały, które przyjmujący zlecenie musiałby zużyć, lecz może je wykorzystać również w inny sposób, np. przy wykonywaniu innego dzieła.

 

III. Sporządzenie pisma

Korzystając ze swojego uprawnienia, zamawiający powinien wystosować pismo do przyjmującego zamówienie informujące o odstąpieniu przez niego od umowy. W treści takiego pisma powinien zamieścić przede wszystkim:

  • datę i miejscowość sporządzenia pisma,

  • informacje dotyczące zawartej umowy (data zawarcia, miejscowość, strony umowy),

  • stwierdzenie o odstąpieniu od umowy o dzieło,

  • krótkie uzasadnienie odstąpienia,

  • swój podpis.

Wygeneruj dokument: Odstąpienie od umowy o dzieło


Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl