Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Odwołanie jest podstawowym środkiem zaskarżenia decyzji w postępowaniu podatkowym. Służy przede wszystkim ochronie interesów strony postępowania, a także stanowi szansę na kontrolę decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji wydanej przez organ podatkowy lub uważasz, że określony podatek został niesłusznie naliczony, możesz złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia. Jest to rozwiązanie korzystne, gdyż przepisy zabraniają zmiany decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Ponadto wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji organu pierwszej instancji.

 

I. Wymogi formalne odwołania

Strona może wnieść odwołanie w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu. Odwołanie powinno spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla podania, a więc wskazywać treść żądania, stronę, która je składa, adres strony, a także jej podpis. Jeśli odwołanie wnoszone jest ustnie do protokołu, oprócz podpisu strony, niezbędne jest złożenie podpisu również przez pracownika, który dany protokół sporządza. W wypadku, gdy strona, nie może się podpisać, podanie powinno zostać podpisane przez osobę przez nią upoważnioną wraz z umieszczeniem o tym wzmianki obok podpisu.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego musi zawierać zarzuty przeciw decyzji. Oznacza to, że strona zobowiązana jest przedstawić w sposób zwięzły, w jaki sposób dana decyzja narusza przepisy prawa materialnego lub procesowego. Przykładem zarzutu jest wskazanie nieprawidłowo ustalonego podatku od osób fizycznych bądź błędna wykładania i niewłaściwe zastosowanie przepisów. Ponadto prawidłowo przygotowanie odwołanie powinno określać istotę oraz zakres żądania, które jest przedmiotem odwołania. Osoba wnosząca odwołanie musi przy tym pamiętać, aby sformułować swoje żądanie w sposób określony w przepisach np.: „żądam uchylenia zaskarżonej decyzji w całości”. Jeśli strona dysponuje odpowiednimi dowodami, które uzasadniają jej żądanie, powinna je wskazać w treści odwołania. Nie jest natomiast wymagane, aby strona od razu dołączała je jako załączniki do pisma.

Wygeneruj dokument: Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Nie spełnienie przedstawionych wymogów skutkuje wezwaniem strony przez organ podatkowy pierwszej instancji do usunięcia braków w terminie 7 dni. Jeśli wnoszący odwołanie nie spełni tego warunku, organ wydaje postanowienie o niedopuszczalności odwołania. Odwołanie zatem nie zostanie rozpatrzone.

Uwaga!

Brak wskazania adresu strony w treści odwołania powoduje, że organ podatkowy drugiej instancji pozostawia je bez rozpatrzenia. Organ nie wydaje w tej sytuacji żadnego postanowienia. Dokonuje jedynie adnotację i zwraca akta organowi pierwszej instancji.

Złożenie odwołania nie podlega opłacie skarbowej.

Uwaga!

Odwołanie może być złożone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Jednakże należy pamiętać, iż takie odwołanie powinno być uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub też przy zastosowaniu innych technologii udostępnionych przez organ. Co więcej wymagane jest, aby odwołanie składane w formie elektronicznej zawierało dane w ustalonym formacie, zawartym w odpowiednim wzorze.

 

II. Złożenie odwołania

Odwołanie należy złożyć do organu wyższego stopnia (organu odwoławczego) za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez:

 • naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej,

 • naczelnika urzędu celnego jest dyrektor izby celnej,

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa jest samorządowe kolegium odwoławcze,

 • dyrektora urzędu kontroli skarbowej jest dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej,

 • Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach zmiany, uchylenia decyzji lub stwierdzenia nieważności decyzji jest ten organ,

 • dyrektora izby celnej jest ten organ,

 • samorządowe kolegium odwoławcze jest ten organ.

Ponadto Minister Finansów jest właściwym organem odwoławczym:

 • od decyzji wydanych w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu,

 • od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji,

 • w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych,

 • w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie bądź zawiadomienia spadkobierców strony. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję ma obowiązek przekazania odwołania strony w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

III. Czynności podejmowane przez organ odwoławczy

Po wpłynięciu odwołania od danej decyzji podatkowej wraz z aktami sprawy, organ odwoławczy dokonuje ustaleń, czy odwołanie spełnia wszystkie wymogi.

Organ sprawdza przede wszystkim czy odwołanie jest dopuszczalne. O niedopuszczalności odwołania mówimy w sytuacji, gdy nie może być ono rozpatrzone ze względów podmiotowych lub przedmiotowych. Odwołanie będzie więc niedopuszczalne, jeśli złoży je osoba niebędąca stroną postępowania, a także w wypadku braku przedmiotu zaskarżenia. Podobnie, jeśli od decyzji z mocy prawa nie będzie przysługiwał środek zaskarżenia mamy do czynienia z niedopuszczalnością odwołania.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy odwołanie zostało wniesione we właściwym, 14-dniowym, terminie. Jeśli organ stwierdzi, iż nastąpiło uchybienie terminu, wyda postanowienie, które uniemożliwia rozpatrzenie odwołania.

Ostatnim etapem jest skontrolowanie czy treść odwołania spełnia wymienione w przepisach warunki, a więc czy zawiera zarzuty przeciwko decyzji, a także czy określa istotę oraz zakres żądania. W wypadku braku któregokolwiek z tych elementów, organ wydaje ostateczne postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia.

W celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, organ odwoławczy może, na wniosek lub z urzędu, przeprowadzić dodatkowe postępowanie lub zlecić jego przeprowadzenie organowi, który wydał zaskarżoną decyzję. Dzieje się tak, gdy po dokonaniu oceny materiału dowodowego przekazanego przez organ pierwszej instancji, organ odwoławczy stwierdzi, że nie jest on wystarczający do wyjaśnienia istotnych okoliczności w danej sprawie.

Uwaga!

Strona może cofnąć wniesione przez siebie odwołanie do organu odwoławczego. Warunkiem jest dokonanie tej czynności przed wydaniem decyzji przez ten organ. Jednakże organ odwoławczy nie uwzględni cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów.

Skutkiem cofnięcia odwołania przez stronę jest zakończenie postępowania odwoławczego decyzją o umorzeniu tego postępowania.

Organ odwoławczy wydaje decyzję w sprawie w terminie 2 miesięcy. Jeśli sprawa jest skomplikowana termin ten może ulec przedłużeniu. W takim wypadku jednak organ zobowiązany jest do poinformowania o tym strony oraz wskazania przewidywalnego czasu rozstrzygnięcia.

 

IV. Wydanie decyzji przez organ odwoławczy

Po rozpatrzeniu odwołania organ wydaje decyzję, w której:

 1. utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji,

 2. uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości albo w części - i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie w sprawie,

 3. uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja tego organu została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

 4. umarza postępowanie odwoławcze,

 5. organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Decyzja wydana przez organ odwoławczy ma charakter ostateczny. Oznacza to, że stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Jeśli więc osoba, składająca odwołanie nie jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem organu odwoławczego, może jedynie złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl