Odwołanie udzielonego pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa nie jest uzależnione od zaistnienia jakichkolwiek przyczyn, dlatego też mocodawca jest uprawniony do jego odwołania w każdej chwili. Wyjątkiem jest sytuacja, w której mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Przepisy nie przewidują natomiast ograniczeń dotyczących odwołania poszczególnych rodzajów pełnomocnictw. Możliwe jest zatem odwołanie każdego pełnomocnictwa: ogólnego, rodzajowego oraz szczególnego. Jeśli chcesz odwołać udzielone uprzednio pełnomocnictwo, powinieneś pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną, która dochodzi do skutku poprzez oświadczenie woli złożone pełnomocnikowi przez mocodawcę. Wywołuje ono skutki prawne z chwilą, gdy dotychczasowy pełnomocnik otrzymał je w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Dopuszczalne jest także złożenie stosownego oświadczenia woli osobie trzeciej np. kontrahentowi, z którym pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej w imieniu mocodawcy. Skuteczność odwołania pełnomocnictwa nie jest natomiast uzależniona od wyrażenia zgody przez adresata oświadczenia woli (pełnomocnika).

 

I. Forma oświadczenia woli

Przepisy nie przewidują formy szczególnej wymaganej do odwołania pełnomocnictwa. Oznacza to, że mocodawca może złożyć oświadczenie woli o odwołaniu pełnomocnictwa w dowolnej formie. Jednakże zachowanie formy szczególnej będzie wymagane, gdy przewidują to przepisy szczególne bądź umowa, z której wynika umocowanie. Należy wskazać, iż w wypadku konieczności przedstawienia dowodu odwołania pełnomocnictwa, najbezpieczniej jest zachować formę pisemną.

Wygeneruj dokument: Odwołanie pełnomocnictwa

Ponownego podkreślenia wymaga, iż zasada odwołalności pełnomocnictwa nie ma charakteru bezwzględnego. Mocodawca może zrzec się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Możliwość zrzeczenia się jest więc ograniczona do określonych przypadków. Jest to dopuszczalne przede wszystkim w sytuacji, gdy mocodawcę oraz pełnomocnika łączy stosunek podstawowy, odrębny od stosunku pełnomocnictwa, np. w wypadku pełnomocnictwa udzielonego w interesie pełnomocnika na zabezpieczenie jego roszczeń z umowy kreującej stosunek podstawowy.

 

II. Obowiązki pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa

Jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, z chwilą odwołania umocowania pełnomocnik zostaje zobowiązany do zwrotu dokumentu pełnomocnictwa, który uzyskał w chwili jego udzielenia. Obowiązek ten ma charakter obligacyjny, w związku z czym mocodawca może dochodzić zwrotu danego dokumentu w drodze powództwa. Pełnomocnik może z kolei żądać poświadczonego odpisu pełnomocnictwa, wskazującego na jego wcześniejsze umocowanie. Na odpisie takiego pełnomocnictwa należy zaznaczyć, że zostało ono odwołane.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl