Pełnomocnictwo administracyjne

 

Jeżeli jesteś stroną w postępowaniu administracyjnym masz prawo do ustanowienia pełnomocnika, który będzie dokonywał w twoim imieniu wszelkich czynności określonych w treści pełnomocnictwa. Pamiętaj jednak, że domniemanie udzielenia pełnomocnictwa jest niedopuszczalne, dlatego też pełnomocnictwo musi być wyraźnie udzielone konkretnie wskazanej osobie. W innym wypadku nie zostanie ona dopuszczona do udziału w postępowaniu.

Strona może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego. Pełnomocnictwo ogólne stanowi umocowanie pełnomocnika do prowadzenia wszystkich spraw mocodawcy, a więc osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnik upoważniony na mocy pełnomocnictwa ogólnego może występować w imieniu strony w każdym postępowaniu administracyjnym, która jej dotyczy. Natomiast pełnomocnictwo szczególne stanowi umocowanie do prowadzenia konkretnej sprawy lub dokonania poszczególnych czynności. Strona sama decyduje o zakresie udzielanego pełnomocnictwa, jednakże w przypadku, gdy określona czynność wymaga jej osobistego działania, możliwość reprezentacji przez pełnomocnika jest wyłączona. Ocena, czy dana czynność powinna zostać dokonana przez stronę osobiście, należy do organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Jeśli strona nie została wezwana do osobistego działania, określona czynność może zostać dokonana przez reprezentującego ją pełnomocnika.

Uwaga!

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo udzielone do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej rozciąga się również na postępowanie toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na piśmie bądź ustnie do protokołu. Ze względu na swój charakter ustne oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa może zostać udzielone wyłącznie w sprawach będących w toku. Aby pełnomocnictwo pisemne było ważne powinno być podpisane przez stronę. W sytuacji, gdy strona nie może się podpisać, pełnomocnictwo jest podpisywane przez osobę przez nią upoważnioną ze wskazaniem przyczyny, dla której strona nie była w stanie podpisać się samodzielnie.

Pełnomocnik zostaje umocowany do wykonywania w imieniu swojego mocodawcy czynności wskazanych w treści udzielonego pełnomocnictwa od chwili, gdy organ został o tym powiadomiony.

Wygeneruj dokument: Pełnomocnictwo administracyjne

Uwaga!

Jeśli zamierzasz odwołać udzielone wcześniej pełnomocnictwo administracyjne, pamiętaj, że wypowiedzenie pełnomocnictwa, tak jak w przypadku jego udzielenia, jest skuteczne z chwilą zawiadomienia o tym właściwego organu.

 

Kto może zostać pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być tylko osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Przepisy nie wymagają, aby osoba ta posiadała pełną zdolność do czynności prawnych,  należy zatem przyjąć, że aby zostać pełnomocnikiem wystarczy legitymować się ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Strona może dowolnie wybrać osobę, którą zamierza upoważnić do dokonywania czynności w postępowaniu administracyjnym. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, członek rodziny, domownik lub inna osoba wskazana przez stronę wedle jej uznania. Jednakże w niektórych przypadkach przepisy ograniczają krąg osób, które mogą być pełnomocnikami strony w określonych rodzajach spraw (np. w sprawach prowadzonych przed Urzędem Patentowym pełnomocnikiem strony niemającej miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może być jedynie rzecznik patentowy).

Przy dokonywaniu pierwszej czynności proceduralnej, pełnomocnik strony ma obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy, mogą oni samodzielne uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa, a także odpisy innych dokumentów, które wskazują ich umocowanie. W wypadku wątpliwości co do pełnomocnictwa organ może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Uwaga!

Pełnomocnik umocowany do reprezentowania strony we wszystkich sprawach, nawet tych, które mogą stać się przedmiotem postępowania w przyszłości, powinien złożyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do akt każdej z prowadzonych spraw.

Ważność pełnomocnictwa badana jest z urzędu przez organ administracyjny, przed którym toczy się dane postępowanie. Dokonanie czynności bez ważnego umocowania skutkuje wezwaniem wnoszącego podanie do uzupełnienia braków, a więc do przedłożenia pełnomocnictwa, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, organ wydaje decyzję o pozostawieniu podania bez rozpoznania.

 

W jakich przypadkach organ może nie żądać przedłożenia pełnomocnictwa?

W szczególnych okolicznościach organ administracji publicznej może zrezygnować z żądania załączenia dokumentu wskazującego na umocowanie pełnomocnika do dokonania określonej czynności. Jednakże może do tego dojść jedynie wówczas, gdy spełnione są kumulatywnie trzy przesłanki:

  1. przedmiotem toczącego się postępowania jest sprawa mniejszej wagi – za sprawę mniejszej wagi należy uznać sprawę stanowiącą przedmiot postępowania administracyjnego taką jak odebranie zaświadczenia, korespondencji, złożenie dokumentów; ocena, czy daną sprawę można zakwalifikować do spraw mniejszej wagi, należy do organu;

  2. pełnomocnikiem ustanowiony został człowiek najbliższej rodziny bądź domownik strony – za członka najbliżej rodziny należy w tym wypadku uznać małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające oraz przysposobione, natomiast pod pojęciem domownika należy rozumieć zamieszkujących ze stroną w jednym mieszkaniu lub domu dorosłych krewnych oraz powinowatych, niezależnie od tego czy wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe; osoba obca, nawet jeśli zamieszkuje wspólnie ze stroną w tym samym mieszkaniu (np. współlokator) nie są uznawani za domowników strony, chyba, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe;

  3. brak wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony – oznacza to, że organ nie może mieć wątpliwości co do umocowania danej osoby (bliskiej lub domownika), np. gdy dana osoba prowadziła już wcześniej w imieniu mocodawcy sprawy tego samego rodzaju przed tym samym organem.

Jeśli zachodzą wszystkie trzy z wyżej wskazanych okoliczności, organ może dopuścić daną osobę do dokonania określonej czynności w imieniu strony bez uprzedniego przedstawienia mu ważnego pełnomocnictwa. Mamy więc do czynienia z tzw. domniemaniem udzielenia pełnomocnictwa.


Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl