Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo procesowe jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które upoważnia umocowaną w nim osobę do reprezentowania interesów mocodawcy w toczącym się postępowaniu, a więc do składania oświadczeń woli oraz podejmowania przez sądem innych czynności procesowych, wskazanych w przepisach prawa. Wszelkie działania i zaniechania podjęte przez pełnomocnika procesowego wywołują bezpośredni skutek prawny dla mocodawcy, niezależnie od tego, czy jest to skutek korzystny czy też niekorzystny. Jeśli chcesz wiedzieć jakie czynności może objąć pełnomocnictwo procesowe oraz kto może zostać umocowany do ich dokonania, wszelkie niezbędne informacje odnajdziesz poniżej.

I. Zakres pełnomocnictwa procesowego

Uprawnienia pełnomocnika procesowego określone są w sposób wyczerpujący w obowiązujących przepisach prawa. Jak wskazano powyżej, wszelkie czynności podjęte przez pełnomocnika procesowego charakteryzują się bezpośrednim skutkiem dla mocodawcy, np. jeśli pełnomocnik uchybi terminowi zawitemu przewidzianemu do dokonania określonej czynności, osoba udzielająca pełnomocnictwa straci możliwość jej podjęcia.  

Mocodawca może upoważnić pełnomocnika procesowego do dokonania:

¨       wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesienia interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

¨       wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

¨       udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

¨       zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone z zakresu danego pełnomocnictwa;

¨       odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa wyżej opisane czynności, o ile strony nie ograniczą zakresu pełnomocnictwa poprzez wyłączenie w jego treści niektórych czynności procesowych. Ponadto należy wskazać, iż mocodawca może udzielić pełnomocnictwa ogólnego (na podstawie którego pełnomocnik będzie uprawniony do reprezentowania mocodawcy we wszystkich sprawach), a także szczególnego do poszczególnych spraw lub sprawy wymienionej w treści pełnomocnictwa.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby mocodawca ustanowił kilku pełnomocników procesowych. W takim wypadku, każdemu z nich przysługiwać będzie ogół uprawnień wymienionych w treści pełnomocnictwa.

II. Kto może zostać pełnomocnikiem procesowym?

Krąg podmiotów uprawnionych do występowania w roli pełnomocnika procesowego jest ograniczony, zatem nie każdy może zostać upoważniony przez mocodawcę do dokonania określonych czynności w trakcie toczącego się procesu.

Pełnomocnikiem procesowym może zostać:

¨       adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy,

¨       osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony,

¨       osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi
w zakres tego zlecenia,

¨       współuczestnik sporu,

¨       rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną
w stosunku przysposobienia.

W przypadku osób prawnych lub przedsiębiorców, pełnomocnikiem procesowym może być również pracownik danej jednostki bądź jej organu nadrzędnego. Co więcej, osoba prawna, która prowadzi obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej, lub też innej jednostki organizacyjnej, uprawniona jest do udzielenia pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, jeśli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być ponadto przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Jeśli tocząca się sprawa związana jest z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, pełnomocnikiem rolnika może być także przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.

Rolę pełnomocnika procesowego może pełnić również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w sytuacji, gdy sprawa związana jest z ochroną praw konsumentów.

Natomiast w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej oraz udzielanie pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Uwaga!
Adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy, działający jako pełnomocnik procesowy, może upoważnić do dokonania określonych czynności aplikanta, który będzie pełnił rolę jego zastępcy. Aplikant odpowiada za podjęte przez siebie czynności wyłącznie przed adwokatem (radcą prawnym, rzecznikiem patentowym), który udzielił mu upoważnienia, natomiast ze stroną nie łączy go żaden bezpośredni stosunek prawny. Należy także pamiętać, iż aplikant radcowski może zostać zastępcą jedynie radcy prawnego, aplikant adwokacki zaś może zastępować zarówno adwokata, jak i radcę prawnego, jeśli radca prawny jest wspólnikiem w spółce adwokacko-radcowskiej. Zastępca (aplikant) nie staje się pełnomocnikiem procesowym i nie działa jak pełnomocnik substytucyjny, lecz ma za zadanie jedynie zastępować nieobecnego adwokata (radę prawnego, rzecznika patentowego).  

III. Sporządzenie pełnomocnictwa

Prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo procesowe powinno zawierać w swojej treści m.in.:

¨       datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,

¨       dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię, nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego),

¨       określenie zakresu udzielanego pełnomocnictwa, co najmniej poprzez wskazanie sprawy;

¨       podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wygeneruj dokument: Pełnomocnictwo procesowe

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl