Pokwitowanie wykonania świadczenia

 

Przy spełnieniu świadczenia dłużnik ma prawo żądać wydania mu przez wierzyciela pokwitowania. Zgodnie z przepisami prawa to na dłużniku ciąży obowiązek udowodnienia, że spełnił on świadczenie, stanowiące jego obowiązek zgodnie z treścią zobowiązania. Pokwitowanie ma więc na celu zabezpieczenie dłużnika przed wystąpieniem przez wierzyciela z ewentualnymi roszczeniami, pomimo wywiązania się z nałożonych na niego obowiązków.

 

I. Czym jest pokwitowanie?

Pokwitowanie jest niczym innym, jak dowodem spełnienia świadczenia przez dłużnika, wydawanym przez wierzyciela lub też osobę, która przyjmuje świadczenie za wierzyciela. Może dotyczyć zarówno świadczeń pieniężnych, jak i również świadczeń niepieniężnych. Zazwyczaj jest wydawane w chwili wykonania zobowiązania, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby było wydane w późniejszym terminie.

Pokwitowanie zawiera oświadczenie wierzyciela, stwierdzające, iż otrzymał on świadczenie, do którego zobowiązany był dłużnik. Pokwitowanie może stwierdzać spełnienie świadczenia w całości lub jedynie w części. Dłużnik może również zażądać wydania pokwitowania w formie szczególnej, jeśli ma w tym interes prawny.

W wypadku, gdy nie ustalono inaczej, koszty wydania pokwitowania powinien ponieść dłużnik.

 

II. Elementy konieczne pokwitowania

Pokwitowanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i zawierać elementy takie jak:

  • wskazanie osoby wierzyciela,

  • wskazanie osoby dłużnika,

  • określenie przedmiotu świadczenia, np. zapłacenie danej sumy pieniędzy,

  • oświadczenie wierzyciela, że określone świadczenie zostało przez dłużnika spełnione,

  • data wydania pokwitowania,

  • własnoręczne podpisy wierzyciela oraz dłużnika.

 

Wygeneruj dokument: Pokwitowanie wykonania świadczenia

 

III. Jeśli wierzyciel odmówi wydania pokwitowania

Jeśli wierzyciel nie wypełni swojego obowiązku w postaci wydania dłużnikowi pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się od spełnienia świadczenia lub też złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. To do dłużnika należy decyzja, które z dwóch uprawnień chce zrealizować. Jeżeli dłużnik chciał spełnić świadczenie, jednak ze względu na odmowę wydania pokwitowania przez wierzyciela, powstrzymał się jednak od jego wykonania, jest on zwolniony od odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Natomiast w wypadku złożenia przez dłużnika przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jest to jednoznaczne ze spełnieniem świadczenia. Oznacza to, że dłużnik będzie traktowany tak, jakby wywiązał się ze swoich obowiązków względem wierzyciela.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl