Polityka prywatności

Pobierz Politykę ochrony prywatności

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl albo w jednej z domen, o których mowa w § 1 pkt a) Regulaminu.

Wszelkie określenia i zwroty użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w „Regulaminie korzystania z serwisu przewodnikprawny.pl”.

Poprzez przyjęcie niniejszego dokumentu przedstawiamy, w jaki sposób dane osobowe wprowadzane przez Usługobiorców podczas korzystania z serwisu będą gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane. Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby dane udostępnione w związku z korzystaniem z naszego Serwisu przetwarzane były z poszanowaniem prywatności Usługobiorców oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Aby zagwarantować zbieranym danym osobowym należytą ochronę podjęliśmy środki zmierzające do zabezpieczenia powierzonych nam danych przed nadużyciami ze strony osób trzecich. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Salutaris.pl sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem danych osobowych” lub „Administratorem”).

 

Dane zbierane podczas korzystania z Serwisu

Udostępnianie w Serwisie wszelkich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a ich przetwarzanie przez Administratora następuje za zgodą Usługobiorcy, udzieloną poprzez akceptację Regulaminu oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności. Odmowa podania przez Usługobiorcę niektórych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług oferowanych przez Administratora.

Podczas użytkowania Serwisu Usługobiorca podaje dane osobowe niezbędne do korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w pełnym zakresie. Administrator zbiera i jest uprawniony do przetwarzania danych identyfikujących Usługobiorcę, a w szczególności:

1) nazwiska i imion Usługobiorcy,

2) numeru ewidencyjnego PESEL lub – w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany – numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) adresu zameldowania na pobyt stały,

4) adresu do korespondencji, w przypadku, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

5) danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,

6) adresów elektronicznych Usługobiorcy.

Ponadto Administrator jest uprawniony do przetwarzania innych danych niezbędnych ze względu na właściwość świadczonych przez Administratora Usług lub na sposób ich rozliczenia w celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą.

Dostęp do Usługi Przewodnika prawnego nie wymaga rejestracji. Oznacza to, iż Użytkownik może swobodnie korzystać z zasobów wskazanej Usługi bez konieczności wprowadzenia jakichkolwiek danych osobowych.

Korzystanie z pozostałych Usług, a mianowicie: Usługi Generatora umów, Generatora pism lub wniosków lub podań oraz Usługi reklamy zindywidualizowanej, wymaga rejestracji i tym samym zapisania ściśle określonych danych.

Dane osobowe wprowadzone przez Usługobiorcę pozyskiwane są na trzech poziomach:

 1. podczas rejestracji do Serwisu;

 2. podczas uzupełniania oraz generowania wzorów umów, pism, wniosków lub podań, dostępnych w ramach oferowanych Usług;

 3. w wypadku kontaktu mailowego Usługobiorcy z Administratorem.

Podczas rejestracji  do Serwisu Usługobiorca zostanie poproszony o podanie danych takich jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Ukończenie rejestracji wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności.

W celu poprawnego wypełniania wybranego przez Usługobiorcę dokumentu (w ramach Usługi Generatora umów oraz Usługi Generatora pism lub podań lub wniosków), jak również zagwarantowania Usługobiorcy sprawnego korzystania z serwisu w przyszłości, Administrator utrwala i przechowuje wszelkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę w trakcie tworzenia danej umowy, pisma, podania lub wniosku. Zebrane dane są widoczne dla Usługobiorcy w przypadku ponownego uzupełnienia wybranego dokumentu lub innego dokumentu udostępnionego w ramach Serwisu.

Administrator może również zbierać informacje zawarte w tzw. logach systemowych wyłącznie w celach związanych z administracją serwerów portalu oraz celach statystycznych bez jednoczesnej weryfikacji tożsamości Usługobiorców. Administrator nie łączy opisanych powyżej danych z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Usługobiorców podczas rejestracji bądź generowania wzorów dokumentów zamieszczonych w serwisie. Jednakże Administrator będzie uprawniony do łączenia wskazanych danych w wypadku, gdy będzie to konieczne do prawidłowego świadczenia jednej z usług oferowanych przez Administratora.

Serwis przewodnikprawny.pl korzysta z tzw. plików „cookies” oraz innych technologii identyfikacji. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Usługobiorcy w celu zapamiętania jego danych, preferencji, jak również w celu gromadzenia informacji o aktywności na portalu. W przypadku naszego Serwisu stosowane są cookies sesyjne, a więc takie pliki, które umożliwiają oznaczenie komputera Usługobiorcy poprzez wygenerowanie identyfikatora podczas korzystania z usług oferowanych przez Administratora. Należy jednak podkreślić, iż cookies sesyjne nie identyfikują użytkownika osobiście i wygasają po zamknięciu przeglądarki.

Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies przez swoją przeglądarkę internetową lub włączyć opcję informowania o nadejściu plików typu „cookie”. Zmiana ustawień przeglądarki, polegająca na blokowaniu plików cookies, nie powoduje utrudnień w korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl albo w jednej z domen, o których mowa w § 1 pkt a) Regulaminu.    

Do analizy ruchu w sieci Serwis wykorzystuje usługę Google Analytics, udostępnioną przez Google, Inc. Google Analytics pobiera informacje zawarte w plikach „cookies”, aby umożliwić witrynie dokonanie analizy sposobu korzystania z niej przez Usługobiorców. Informacje te przesyłane są do firmy Google i przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta ze zgromadzonych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Usługobiorców, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.   

Po zakończeniu korzystania z Usług świadczonych w Serwisie, Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne dla:

 1. rozliczenia Usług oferowanych przez Administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytuł płatności za korzystanie z Usług;

 2. celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Usługodawcy;

 3. wyjaśnienia okoliczności korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z Regulaminem Serwisu lub z obowiązującymi przepisami.

 

Sposób wykorzystywania danych w Serwisie przewodnikprawny.pl

Wszelkie dane udostępniane w związku z korzystaniem z Serwisu przewodnikprawny.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wprowadzonych przez zarejestrowanych Usługobiorców jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy lub wykonania określonych prawem działań niezbędnych do podjęcia przed zawarciem umowy, a także, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych albo odbiorów danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Za prawnie usprawiedliwiony cel, uważa się w szczególności:

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych,

2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Serwis przewodnikprawny.pl  nie udostępnia zapisanych przez Usługobiorcę danych osobom trzecim, w szczególności reklamodawcom. Przekazanie wskazanych danych może nastąpić wyłącznie za zgodą Usługobiorcy albo na żądanie właściwych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.

 

Środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ochrony danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie środki zmierzające do zabezpieczenia przechowywanych zbiorów poprzez stosowanie środków technicznych oraz środków organizacyjnych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu wyżej wskazanych danych przez osoby nieuprawnione, a także ujawnieniu, utracie, uszkodzeniu oraz zniszczeniu danych.

W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z oferowanych Usług niezgodnie z Regulaminem Serwisu lub powszechnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może przetwarzać zgromadzone dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

Dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w ramach Serwisu, posiada wyłącznie Administrator oraz osoby przez niego upoważnione. Ponadto, Serwis posiada zabezpieczenia, które gwarantują odzyskanie wprowadzonych przez Usługodawców danych na wypadek awarii lub ich nieprzewidzianej utraty. Wszystkie dane poddawane są systematycznej archiwizacji poprzez tworzenie kopii zapasowych, umożliwiających odtworzenie utraconego zbioru danych.

Indywidualne konto Usługobiorcy chronione jest hasłem dostępu, swobodnie wybranym przez Usługobiorcę podczas rejestracji do serwisu. System zażąda wprowadzenia wybranego hasła przy każdym logowaniu do indywidualnego konta, z wyjątkiem sytuacji zaznaczenia przez Usługobiorcę opcji „Zapamiętaj mnie”. W przypadku zgubienia hasła Usługobiorca ma możliwość odzyskać je za pomocą procedury odzyskiwania hasła.

 

Aktualizacja oraz usunięcie danych z Serwisu przewodnikprawny.pl

Serwis przewodnikprawny.pl zapewnia zarejestrowanemu Usługobiorcy dostęp do treści swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia na żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca ma możliwość zarządzania swoimi danymi za pomocą narzędzi dostępnych po zalogowaniu do indywidualnego konta. Każdy zarejestrowany i zalogowany Usługobiorca może w szczególności:

 • zmienić dane osobowe, wprowadzone podczas rejestracji, np. zmienić nazwisko bądź adres e-mail;

 • zmienić hasło dostępu do indywidualnego konta;

 • wprowadzić inne dane, np. firmę lub adres zamieszkania;

 • monitorować przeprowadzone transakcje;

 • usunąć konto indywidualne.

W wypadku wybrania opcji „Chcę usunąć konto” wszystkie zapisane wcześniej dane zostaną usunięte z Serwisu przewodnikprawny.pl. Operacja ta jest nieodwracalna.

 

Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji oraz zmian niniejszej Polityki ochrony prywatności. Zmiany niniejszego dokumentu zostaną udostępnione na stronie www.przewodnikprawny.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl