Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu, jego opóźnienia, odmowy przyjęcia na pokład i przeniesienia do niższej klasy.

 

Pasażer, który chce wnieść skargę z powodu odwołania lub opóźnienia lotu, odmowy przyjęcia go na pokład lub przeniesienia do innej klasy, powinien w pierwszej kolejności przedłożyć ją przewoźnikowi lotniczemu. W zależności od rodzaju incydentu, pasażerom przysługują opisane poniżej uprawnienia.

I. Odwołanie lotu

Jeżeli lot zostanie odwołany, pasażerowi przysługuje prawo do:

 • odszkodowania, jeżeli:

– pasażer nie został przez przewoźnika poinformowany o odwołaniu lotu na 14 dni przed planowym czasem odlotu lub

– został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni, a przewoźnik nie zaproponował mu zmiany planu podróży,

– odwołanie nie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, np. złych warunków atmosferycznych;

 • zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony albo zmiany planu podroży,

 • bezpłatnego posiłku i napoju w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania,

 • dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów , dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych,

 • zakwaterowania w hotelu i transportu między lotniskiem a hotelem, jeżeli nastąpiła zmiana trasy i start nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowanym starcie odwołanego lotu.

 

II. Opóźnienie lotu

W razie opóźnienia lotu, które trwa:

 • co najmniej 2 godziny- w przypadku lotów do 1500 km,

 • co najmniej 3 godziny- w przypadku wszystkich lotów między krajami UE dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km,

 • co najmniej 4 godziny- w przypadku pozostałych lotów,

przewoźnik jest zobowiązany do:

– zapewnienia pasażerom bezpłatnych posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,

– zapewnienia pasażerom dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych,

– zapewnienia pasażerom zakwaterowania w hotelu i transportu między lotniskiem a hotelem, jeżeli czas odlotu nastąpi następnego dnia.

Jeżeli opóźnienie lotu wynosi co najmniej 5 godzin, a pasażer nie zrezygnuje z lotu, ma prawo zwrotu, w terminie 7 dni, pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony.

Pasażerowi przysługuje także prawo do odszkodowania, jeżeli w wyniku opóźnienia przybędzie do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu, chyba że opóźnienie lotu jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami (np. wybuchem wulkanu).

 

III. Odmowa przyjęcia na pokład

Często stosowaną praktyką wśród przewoźników lotniczych jest tzw. overbooking, czyli sprzedawanie większej liczby biletów niż faktyczna liczba miejsc. Przewoźnicy stosują ją, aby ustrzec się przed sytuacją, gdy pasażerowie w ostatniej chwili rezygnują z lotu, a w samolocie pozostają wolne miejsca.

Jeżeli przewoźnik lotniczy stwierdzi, że do odprawy zgłosiło się więcej pasażerów niż faktyczna liczba miejsc, powinien wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji. Przewoźnik uzgadnia z ochotnikami korzyści, jakie uzyskają oni w zamian za rezygnację ze swoich potwierdzonych rezerwacji. Ochotnikom przysługuje prawo do zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu albo zmiany planu podróży.

W przypadku, gdy przewoźnik odmówi przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli, powinien zapewnić mu:

 • opiekę w postaci bezpłatnych posiłków i napojów,

 • wykonanie dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych,

 • możliwość zmiany planu podróży w ten sposób, aby pasażer mógł, w porównywalnych warunkach, dotrzeć do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie albo w terminie późniejszym, dla niego dogodnym,

 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem między lotniskiem a hotelem w przypadku konieczności oczekiwania na alternatywny lot przez jedną lub więcej nocy,

 • wypłatę odszkodowania pieniężnego, chyba że odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona (np. gdy pasażer nie dysponuje właściwymi dokumentami podróżnymi),

 • zwrot w terminie 7 dni pełnej ceny biletu, jeżeli pasażer odstępuje od umowy.

 

IV. Przeniesienie do innej klasy

Należy pamiętać, że jeśli przewoźnik lotniczy umieści pasażera w wyższej klasie niż ta, na którą wykupił bilet, to nie może pobrać od niego dodatkowych opłat.

Jeżeli natomiast pasażer zostanie umieszczony w niższej klasie, to wówczas przewoźnik powinien zwrócić mu w terminie 7 dni:

 • 30% ceny biletu, jeżeli długość lotu wynosi do 1500 km,

 • 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 km,

 • 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów niż wskazane powyżej, a także lotów pomiędzy terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej a francuskimi departamentami zamorskimi.

 

V. Wysokość dochodzonego odszkodowania

Wysokość odszkodowania, do wypłaty którego zobowiązany jest przewoźnik zależy od długości lotu:

 • jeżeli lot miał długość do 1500 km, wówczas pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości 250 €,

 • jeżeli długość lotu między Państwami Członkowskimi UE wynosiła więcej niż 1500 km, pasażer ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości 400 €,

 • jeżeli lot inny niż między Państwami Członkowskimi UE miał długość od 1500 km do 3500 km, to wówczas pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości 400 €,

 • jeżeli natomiast lot inny niż między Państwami Członkowskimi wynosił więcej niż 3500 km, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 600 €.

Wysokość odszkodowania może zostać pomniejszona przez przewoźnika o 50%, jeżeli pasażerowi zaproponowano alternatywny lot, a czas jego przylotu nie przekracza:

 • 2 godzin – w przypadku lotów o długości do 1500 km,

 • 3 godzin – w przypadku lotów między Państwami Członkowskimi UE o długości powyżej 1500 km,

 • 3 godzin – w przypadku lotów innych niż między Państwami Członkowskimi UE o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km,

 • 4 godzin – w przypadku lotów innych niż między Państwami Członkowskimi UE o długości powyżej 3500 km.

 

VI. Procedura dochodzenia roszczeń

Skargi z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu, odmowy przyjęcia na pokład, przeniesienia do niższej klasy należy kierować do przewoźnika lotniczego. Do pisma reklamacyjnego należy dołączyć kopię biletu lub rezerwacji, a w przypadku dochodzenia zwrotu poniesionych dodatkowo kosztów – kopie dokumentów potwierdzających ich poniesienie (np. paragony).

Polskie prawo nie reguluje terminu, w jakim powinno zostać wniesione przez pasażera pismo reklamacyjne.

Wygeneruj dokument: Pismo reklamacyjne

Jeżeli przewoźnik nie zareaguje na skargę w terminie 30 dni, pasażerowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na złożenie skargi do Prezesa ULC pasażer ma 2 lata.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl