Procedura podziału nieruchomości

 

Podział nieruchomości na ma celu wydzielenie z jednej nieruchomości kilku działek ewidencyjnych, które po zatwierdzeniu przez właściwy organ stanowią oddzielny przedmiot obrotu na rynku nieruchomości. Podział prowadzi więc do powstania nowych działek, posiadających osobne numery w ewidencji gruntów. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości i chciałbyś doprowadzić do jej podziału, powinieneś złożyć wniosek o dokonanie podziału nieruchomości. Pamiętaj jednak, że aby podział działki być możliwy, musi ona spełniać określone warunki.

 

I. Kto może złożyć wniosek o podział nieruchomości?

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt uprawnionego podmiotu. Osoba, która chce dokonać podziału nieruchomości powinna legitymować się interesem prawnym. W tym wypadku oznacza to, że wnioskodawcy musi przysługiwać określone prawo do danej nieruchomości (np. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego).  Wnioskować o podział nieruchomości nie mogą zarówno właściciele sąsiednich nieruchomości, jak i użytkownicy, najemcy czy też dzierżawcy nieruchomości.

Organem właściwym do wydania decyzji o podziale nieruchomości jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

II. Jakie warunki musi spełniać dzielona nieruchomość?

Do podziału określonej nieruchomości może dojść wyłącznie, gdy jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność podziału z ustaleniami planu dotyczy przeznaczenia danego terenu, a także możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Podział będzie zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powstałe w jego wyniku działki będą zagospodarowane w sposób zgodny z przeznaczeniem wskazanym w planie. Niezbędne jest zatem, aby podzielone nieruchomości spełniały, określony w planie, cel. Zgodność proponowanego przez wnioskodawcę podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego stwierdza właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Opinia na temat zgodności zostaje wydana w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Jeżeli plan miejscowy nie obejmuje danej nieruchomości, a nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, podział nieruchomości jest możliwy, gdy jest on zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto nie może być on sprzeczny z odrębnymi przepisami. Tak jak w poprzednim przypadku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają opinię, stwierdzającą czy proponowany podział jest zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.

Uwaga!

Jeśli wniosek dotyczy nieruchomości, dla której nie uchwalono planu miejscowego, jednak na mocy odrębnych przepisów obszar ten podlega obowiązkowi sporządzenia planu, postępowanie w sprawie podziału ulega zawieszeniu do czasu jego uchwalenia.

W stosunku do niektórych nieruchomości podział dokonywany jest z urzędu, niezależnie od  ustaleń planu miejscowego lub też decyzji o warunkach zabudowy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy podział nieruchomości ma na celu:

1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,

4. realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw,

5. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,

6. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,

7. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

8. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

9.  wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji,

10. wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,

11. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Drugim warunkiem, który powinien być spełniony, aby podział nieruchomości był dopuszczalny, jest zapewnienie nowopowstałym działkom dostępu do drogi publicznej. Warunek ten jest spełniony, gdy wydzielone nieruchomości przylegają bezpośrednio do drogi już istniejącej bądź powstałej w ramach dokonanego podziału. Możliwe jest również ustanowienie służebności drogi koniecznej. Obowiązek ten pojawia się jednak dopiero w przypadku sprzedaży wydzielonych działek na rzecz innych podmiotów.

 

III. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Prawidło sporządzony wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

 

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,
 • dane nieruchomości, która ma zostać podzielona (m.in. adres, powierzchnię, nr księgi wieczystej),
 • informację o zgodności podziału z decyzją o warunkach zabudowy,
 • podpis wnioskodawcy.

Wygeneruj dokument: Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej,

 • wypis z katastru nieruchomości,

 • kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego dla danej nieruchomości,

 • odpowiednie pozwolenie, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 • wstępny projekt podziału,

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

 • wykaz zmian gruntowych,

 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

 • mapę z projektem podziału.

Uwaga!

Wstępny projekt podziału nie musi być wykonany przez uprawnionego geodetę. Powinien natomiast zostać sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w wypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

Pierwszym krokiem podczas przygotowywania wstępnego projektu podziału jest oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi, jej granic oraz powierzchni. Następnie na opracowanym w ten sposób projekcie, należy nanieść kolorem czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu, ich powierzchnie, a także przedstawić propozycję sposobu zapewnienia dostępu przyszłych działek do drogi publicznej. Propozycja dostępu do drogi publicznej może być podana również w formie opisowej.

 

IV. Podział nieruchomości – krok po kroku

Po otrzymaniu wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje opinię w formie postanowienia, w której ocenia zgodność proponowanego podziału z planem miejscowym bądź decyzją o warunkach zabudowy. Jeśli wydana opinia stwierdza niezgodność podziału z planem lub decyzją, procedura nie może toczyć się dalej. W takiej sytuacji wnioskodawcy przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy jednak pamiętać, iż wniesienie tego środka nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Natomiast, gdy postanowienie zawiera pozytywną opinię, wnioskodawca powinien zatrudnić uprawnionego geodetę, który wykona profesjonalny projekt podziału nieruchomości. Projekt ten sporządzany jest na aktualnej mapie pobranej z ośrodka dokumentacji geodecyzjno-kartogranicznej. Opracowany projekt podziału nieruchomości wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przekazywany jest do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tam sprawdzana jest zgodność projektu z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Potwierdzenie zgodności projektu podziału skutkuje przyjęciem mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wówczas właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji kończącej postępowanie. Decyzja o podziale nieruchomości  stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

W przypadku, gdy decyzja nie jest satysfakcjonująca dla wnioskodawcy przysługuje mu prawo wniesienia odwołania od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl