Procedura sądowego ustalenia ojcostwa

 

Jeśli chcesz ustalić czy dany mężczyzna jest ojcem dziecka, możesz wystąpić z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa. Ma ono na celu stwierdzenie czy dziecko urodzone poza małżeństwem pochodzi od określonego mężczyzny. Pamiętaj jednak, że nie jest możliwe żądanie uznania ojcostwa dziecka poczętego, lecz nienarodzonego.

Z sądowym ustaleniem ojcostwa mamy do czynienia w sytuacji, gdy dziecko narodziło się ze związku pozamałżeńskiego i nie obejmują go domniemania dotyczące pochodzenia dziecka od męża matki ani też uznanie ojcostwa. Zgodnie z domniemaniem ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką w tzw. okresie koncepcyjnym, a więc nie wcześniej niż w 300, a nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem się dziecka.

Ciężar dowodu, że wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka spoczywa na powodzie. Oznacza to, że to osoba wnosząca pozew o ustalenie ojcostwa jest zobowiązana do przedstawienia przed sądem dowodów na to, że dziecko pochodzi od pozwanego mężczyzny, a więc wykazania dowodów na istnienie domniemania. Dowodem może być badanie krwi, badanie DNA, a także antropologiczne, zeznania świadków lub przesłuchania stron. Podobnie wskazywany mężczyzna może korzystać z wyżej wymienionych środków w celu wykazania, iż ojcem dziecka nie jest.

Kto może wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?

Pozew mogą wnieść osoby, bezpośrednio zainteresowane ustaleniem ojcostwa:

  • dziecko po uzyskaniu pełnoletniości,

  • matka dziecka w swoim lub dziecka imieniu,

  • przedstawiciel ustawowy w imieniu dziecka,

  • domniemany ojciec,

  • prokurator.

Ponadto możliwe jest wytoczenie powództwa także po śmierci dziecka. Legitymowanymi są wówczas matka dziecka, domniemany ojciec i prokurator.

Pozew należy wytoczyć przeciwko domniemanemu ojcu dziecka, a jeśli ten nie żyje,  przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Wyrok wydany przez sąd stwierdza czy mężczyzna jest ojcem dziecka, czy też nim nie jest. W przypadku uznania pozwanego mężczyzny za ojca dziecka, nie jest możliwe ustalenie ojcostwa przez uznanie dziecka przez innego mężczyznę lub orzeczenie sądu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl