Procedura stwierdzenia nabycia spadku

 

Jeśli chcesz uzyskać dowód na to, że jesteś spadkobiercą zmarłej osoby, najszybszym sposobem jest wizyta u notariusza w celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Niestety nie zawsze jest to możliwe. W niektórych przypadkach konieczne jest bowiem ustalenie praw spadkobierców do spadku w postępowaniu przed sądem cywilnym.

 

W jakich sytuacjach konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku przez sąd?

Postępowanie przed sądem cywilnym jest niezbędne w czterech przypadkach:

  • gdy przedmiotem spadku są składniki majątku rejestrowane (np. nieruchomości , samochody);

  • gdy przedmiotem spadku są wierzytelności;

  • gdy spadek podlega opodatkowaniu i jego wartość nie mieści się w kwocie wolnej od podatku;

  • gdy spadkobierca zamierza spadek odrzucić.

 

Kto może wystąpić z żądaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Każdy kto ma interes prawny w prawidłowym wskazaniu spadkobiercy, może zwrócić się do sądu z żądaniem o wydanie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. Do kręgu osób uprawnionych do wniesienia wniosku będą w pierwszej kolejności należeli spadkobiercy (zarówno testamentowi jak i ustawowi). Ponadto wśród osób, które mają interes prawny możemy wymienić wierzycieli spadkodawcy, uprawnionych do zachowku, zapisobiercy, osoby, które wprawdzie nie są spadkobiercami, ale np. chcą w ten sposób wykazać, że nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku może być także wykonawca testamentu, a nawet wierzyciel spadkobiercy.

Wniosek o wydanie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku powinien czynić zadość przepisom o pozwie, jednak zamiast pozwanych należy w jego treści wymienić zainteresowanych w sprawie. Ponadto wniosek powinien zawierać żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, osoby, które są spadkobiercami oraz wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu takiego postanowienia.

 

Postępowanie przed sądem

Sąd bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokonuje jego otwarcia oraz ogłoszenia.

Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy. Nie może jednak uczynić tego przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Sąd stwierdza nabycie spadku, choćby spadkobiercami były inne osoby niż wskazane przez wnioskodawcę. W treści postanowienia sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwarza domniemanie, że osoba w nim wskazana jest spadkobiercą zmarłego. Na podstawie takiego postanowienia może ona wykazać swoje następstwo prawne po zmarłym i dokonać np. wpisu swojego prawa własności w księgach wieczystych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl