Procedura uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Fundusz alimentacyjny jest funduszem, który ma na celu zabezpieczenie wypłacalności alimentów, jeśli zobowiązani do świadczenia okażą się niewypłacalni i niemożliwe jest ich dochodzenie w drodze egzekucji. Warunkiem przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zatem bezskuteczność egzekucji.

Jeśli chcesz uzyskać wskazane świadczenie, musisz należeć do kręgu osób uprawnionych.

Kto może uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Krąg osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ograniczony, bowiem świadczenia te przysługują:

 • osobom do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia;

 • osobom do czasu ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej;

 • osobom, które posiadają orzeczenie stwierdzające ich niepełnosprawność w stopniu znacznym świadczenie jest przyznawane bez ograniczenia wiekowego.

 • co więcej o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się również cudzoziemiec, jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub posiada status uchodźcy lub zamieszkuje w Polsce przez okres świadczeniowy.

Natomiast świadczenia nie przysługują osobom, które:

 • zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

 • wstąpiły w związek małżeński.

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przewyższać 725, 00 zł netto, bez względu na to, czy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Jak wskazano powyżej, aby móc ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego konieczna jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza sytuację, w której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie zasądzonych alimentów. Bez znaczenia jest w tym wypadku wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej. Dodatkowo mówimy o bezskutecznej egzekucji, gdy dochodzenie alimentów jest niemożliwe jeśli osoba zobowiązana przebywa za granicą i brak jest podstaw prawnych do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego bądź brak jest możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania zobowiązanego za granicą.

Kwota jaką można uzyskać miesięcznie z funduszu alimentacyjnego nigdy nie przekroczy 500 zł, niezależnie od sumy zasądzonej przez sąd. W praktyce oznacza to, że jeśli na mocy wyroku sądu przysługuje nam kwota niższa niż 500 zł, np. 200 zł – otrzymamy dokładnie taką sumę. W przypadku zaś przyznania przez sąd kwoty wyższej np. 800 zł, otrzymamy jedynie 500 zł.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o ustalenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Razem z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy;

 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w danym roku pełnoletnich członków rodziny;

 • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów;

 • kserokopię dowodu tożsamości;

 • dokument stwierdzający wiek dziecka;

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;

 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

 • decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury;

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 • zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z wyszczególnieniem: przychód, dochód, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • zaświadczenie o wysokości stypendium uzyskanego w danym roku.

Decyzja w sprawie powinna zostać wydania w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl