Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji

W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję administracyjną, która rozstrzyga sprawę na twoją niekorzyść, szansą na zmianę jej treści jest wniesienie odwołania w terminie 14 dni od otrzymania danej decyzji. Jeśli jednak termin ten upłynął, nie oznacza to, że bezpowrotnie utraciłeś możliwość wniesienia odwołania. Wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

 

I. Kiedy termin uważa się za zachowany?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kiedy uznaje się, że określone pismo zostało wniesione we właściwym czasie. Termin do wniesienia odwołania jest zachowany, jeżeli przed upływem 14 dni od otrzymania decyzji rozstrzygającej sprawę, odwołanie zostanie:

  • wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, nadawca natomiast otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru,

  • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora polskiego,

  • złożone w polskim urzędzie konsularnym – w przypadku przebywania za granicą,

  • złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej,

  • złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku,

  • złożone przez osobą pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Nie złożenie odwołania w żaden z powyższych sposobów powoduje, iż termin zostanie uchybiony, a wydana decyzja stanie się ostateczna. Chyba, że zachodzą przesłanki, które umożliwiają przywrócenie terminu.

 

II. W jakich okolicznościach przywrócenie terminu jest możliwe?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zainteresowany. Zainteresowanym jest osoba, która nie tylko ma interes faktyczny w rozstrzygnięciu sprawy w określony sposób, ale także będąca uczestnikiem postępowania administracyjnego (np. strona czy też uczestnik na prawach strony). Musi ona zatem posiadać uprawnienia do dokonania wymienionej czynności procesowej, jaką jest wniesienie odwołania.

Aby przywrócenie terminu było możliwe konieczne jest wykazanie przez zainteresowanego, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Z brakiem winy strony mamy do czynienia w sytuacji, gdy nie mogła ona w żaden dostępny sposób usunąć przeszkody, która była powodem niedotrzymania terminu.

Uwaga!

Przeszkoda musi istnieć przez cały czas biegu terminu przypisanego do złożenia odwołania. Jeśli dana okoliczność uniemożliwiająca zainteresowanemu wniesienie odwołania ustała przed upływem terminu, niedopuszczalne będzie powołanie się na nią w składanym wniosku.

Przykładami sytuacji, które usprawiedliwiają uchybienie przewidzianego terminu są np. obłożna choroba zainteresowanego, która uniemożliwiła wniesienie odwołania czy też niedoręczenie stronie zapadłej decyzji. Natomiast wykluczone jest powołanie się na zdarzenia takie jak oczekiwanie na poradę prawną adwokata, trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej lub nieznajomość prawa. Okoliczność, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego wymaga uprawdopodobnienia, czyli wzbudzenia w organie przekonania, że wyjaśnienie zainteresowanego odpowiada prawdzie. Nie jest konieczne udowodnienie takiego faktu przez złożenie dowodów stwierdzających pewność takiego twierdzenia.

Ponadto zainteresowany zobowiązany jest do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia od ustania przyczyny uchybienia terminu. Należy przy tym pamiętać, że termin przewidziany na wniesienie wniosku jest terminem nieprzywracanym. Niemożliwe jest więc złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Ostatnią przesłanką wymaganą do przywrócenia terminu jest dopełnienie czynności, dla której określony był termin, a więc w tym wypadku – wniesienie odwołania. Zainteresowany zobowiązany jest do dokonania tej czynności równocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu. W wypadku, gdy organ otrzyma jedynie wniosek, zawierający prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, natomiast zainteresowany nie wniesie odwołania, organ może odmówić przywrócenia terminu.

Jeśli wszystkie wymienione powyżej przesłanki zostaną spełnione łącznie organ ma obowiązek przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie.

 

III. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania należy złożyć do organu właściwego do rozpatrzenia odwołania, a więc organu wyższego stopnia nad organem właściwym w sprawie, chyba, że przepisy przewidują inny organ odwoławczy. Jak wskazywano wyżej zainteresowany ma na to 7 dni od ustania przyczyny, która uniemożliwiła wniesienie odwołania we właściwym terminie.

Wniosek powinien odpowiadać wymaganiom stawianym pismom procesowym, w jego treści należy więc zawrzeć informacje takie jak: miejscowość i data sporządzenia wniosku, dane wnioskodawcy, wskazanie organu, prośbę o przywrócenie terminu czy też podpis, osoby składającej wniosek. Ponadto konieczne jest uzasadnienie wniosku, w którym zainteresowany przytoczy okoliczności świadczące o tym, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Do wniosku należy również dołączyć załączniki m.in. odwołanie, dokumenty popierające okoliczności wskazane w uzasadnieniu (np. dokument zaświadczający pobyt zainteresowanego w szpitalu). Złożenie wniosku o przywrócenie terminy zwolnione jest z opłat.

Wygeneruj dokument: Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji

Organ, do którego wpłynie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, rozstrzyga sprawę w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Jeśli organ w treści postanowienia odmówił przywrócenia terminu, zainteresowanemu przysługuje jedynie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl