Regulamin

 Pobierz Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEWODNIKPRAWNY.PL

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują wskazane poniżej określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

a) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez usługodawcę pod aktualnym adresem URL: http://przewodnikprawny.pl, jak również pod adresami będącymi przekierowaniami do ww. adresu, adresem bądź adresami będącymi ich uzupełnieniem lub kontynuacją, a także adresem bądź adresami, które je zastąpią.

b) Usługa – usługa lub usługi świadczone przez usługodawcę w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.przewodnikprawny.pl albo w jednej z domen, o których mowa w § 1 pkt a) powyżej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

c) Usługodawca – Salutaris.pl sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, adres: ul. Unii Europejskiej 20 lok. 205, 11-500 Giżycko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355550, posiadająca numer NIP 5783071207, REGON: 280507213, kapitał zakładowy w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

d) Usługobiorca – każdy użytkownik, tj. osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną w Serwisie przewodnikprawny.pl.

e) Strony – Usługobiorca i Usługodawca łącznie.

f) Reklamodawca – użytkownik (Usługobiorca) korzystający z Usługi Reklamy zindywidualizowanej.

g) Dane osobowe – jakakolwiek informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości danej osoby.

h) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w systemie informatycznym, takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie, usuwanie.

i) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

j) Regulamin – „Regulamin korzystania z serwisu przewodnikprawny.pl” stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Zakres regulacji

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.przewodnikprawny.pl albo w jednej z domen, o których mowa w § 1 pkt a) Regulaminu,

b) warunki świadczenia Usług dostępnych w Serwisie, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, a także zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na podstawie Cennika Usług udostępnionego Usługobiorcom na stronie głównej Serwisu pod adresem URL: http://przewodnikprawny.pl.

 

§ 3 Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną

1. Usługa Przewodnika Prawnego.

E-Usługa o charakterze informacyjnym, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcom bezpłatnych poradników w formie artykułów dostępnych w Serwisie mających stanowić przewodnik po ścieżkach spraw związanych z prawem. Artykuły przedstawiają m. in. sposób załatwiania spraw przed sądami powszechnymi, czy organami administracji publicznej, czasem też stanowią opis popularnego w obrocie dokumentu (np. opis umowy sprzedaży) ze wskazaniem stanu faktycznego, który dany dokument reguluje, stanu prawnego oraz konsekwencji prawnych jego sporządzenia i podpisania – a w przypadku umowy – jej zawarcia.

2. Usługa Generatora dokumentów – Generatora umów.

E-Usługa polegająca na umożliwieniu automatycznego tworzenia umów na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych. Użytkownik zostaje poproszony o wprowadzenie danych do Generatora niezbędnych do poprawnego wygenerowania dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, Użytkownik zostaje poproszony o dokonanie płatności za pomocą systemu płatności internetowych. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje wygenerowany przez siebie dokument w formacie PDF. Ponadto Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych treści w odpowiedzi na zapytanie systemu oraz wybrania dodatkowych postanowień umownych. Wybranie dodatkowych postanowień umownych („Klauzule dodatkowe”) wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty za każde dodatkowe postanowienie w wysokości określonej w Cenniku Usług, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.

3. Usługa Generatora dokumentów – Generatora pism lub wniosków lub podań – dokumentów będących dokumentami innymi niż umowy.

E-Usługa umożliwiająca stworzenie dokumentów innych niż umowy związanych z procedurami prawnymi. Usługa działa na takich samych zasadach jak Usługa Generatora umów opisana w ust. 2 powyżej. Wydzielenie tej Usługi ma jedynie charakter funkcjonalny.

4. Usługa Reklamy zindywidualizowanej.

E-Usługa udostępniona tylko dla zarejestrowanych Usługobiorców Serwisu zainteresowanych reklamowaniem siebie i swoich produktów pośród innych użytkowników Serwisu. Po dokonaniu rejestracji przez Usługobiorców, z poziomu indywidualnego konta użytkownika, Reklamodawca będzie miał dostęp do panelu, który umożliwi Usługobiorcy - Reklamodawcy wybranie, spośród udostępnionych do wyboru:

a) miejsc w Serwisie, na których mają wyświetlić się informacje i treści reklamowe,

b) formy reklamy,

c) czasu wyświetlania danej formy reklamy,

d) sposobu płatności.

Po zatwierdzeniu wszystkich wymaganych danych i dokonaniu płatności, reklama zostanie zamieszczona w Serwisie automatycznie, na warunkach wybranych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem postanowień § 6 Regulaminu.

 

Warunki świadczenia Usług dostępnych w Serwisie

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie wymaga posiadania komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Apple Safari) w najnowszej dostępnej wersji, zainstalowanego w program umożliwiający przeglądanie i drukowanie plików w formacie PDF (Portale Document Format). Prawidłowe korzystanie z Usług może być uzależnione od instalacji oraz włączenia w przeglądarce obsługi skryptów Java, JavaScript lub akceptacji cookies.

 

§ 5 Rejestracja oraz zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe bez konieczności rejestracji i zakładania przez Usługobiorcę konta użytkownika w Serwisie lub po dokonaniu rejestracji poprzez konto użytkownika założone przez Usługobiorcę w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne lub odpłatne, w zależności od rodzaju wybranej przez Usługobiorcę Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującym Cennikiem Usług, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.

3. W ramach Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

a) Usługa Przewodnika Prawnego,

b) Usługa Generatora dokumentów – Generatora umów,

c) Usługa Generatora dokumentów – Generatora pism lub wniosków lub podań – dokumentów będących dokumentami innymi niż umowy,

d) Usługa Reklamy zindywidualizowanej.

4. Usługobiorca może korzystać z Usług opisanych powyżej w ust. 3 pkt a) – d), w zależności od rodzaju Usługi, w następujący sposób:

a) bez konieczności rejestracji w Serwisie,

b) po zarejestrowaniu w Serwisie,

c) bezpłatnie,

d) odpłatnie.

5. Usługa Przewodnika Prawnego.

Korzystanie z Usługi Przewodnika Prawnego nie wymaga rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i zakładania indywidualnego konta użytkownika.

Usługa jest nieodpłatna, korzystanie z niej nie wymaga dokonywania jakichkolwiek płatności przez Usługobiorców.

6. Usługa Generatora umów.

Korzystanie z Usługi Generatora umów nie wymaga rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i zakładania indywidualnego konta użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej.

Usługa jest odpłatna.

7. Usługa Generatora pism lub wniosków lub podań.

Korzystanie z Usługi Generatora pism lub wniosków lub podań nie wymaga rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i zakładania indywidualnego konta użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej.

Usługa jest odpłatna.

8. Usługa Reklamy zindywidualizowanej.

Usługa Reklamy zindywidualizowanej wymaga rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i założenia indywidualnego konta użytkownika.

Usługa jest odpłatna.

9. Korzystanie z Usług wskazanych w § 5 ust. 3 pkt b) – c), może nastąpić bez uprzedniej rejestracji w Serwisie przez Usługobiorcę lub po zarejestrowaniu. W przypadku wyżej wymienionych Usług, system rejestracji został stworzony, aby Usługobiorcy mogli zapamiętać na swoich kontach ustawione przez siebie parametry dla poszczególnych procedur, dane ankietowe, niezbędne do wypełnienia treścią umów, dokumentów i wygenerowane przez siebie dokumenty.

10. Wszelkie płatności za Usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie następują za pomocą systemu płatności internetowych w kwocie w wysokości przewidzianej w obowiązującym Cenniku Usług, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 6 Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

1. Każdego Usługobiorcę Serwisu obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania i umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Każdy Usługobiorca Serwisu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Serwisu, w tym w szczególności za zawartość i formę zamieszczanych treści, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia reklam zawierających treści o charakterze bezprawnym oraz do zamknięcia konta takiego Usługobiorcy. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia indywidualnego konta użytkownika Usługobiorcy, który postępuje niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną

1. Zawieranie umów o świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie za pomocą Serwisu internetowego opisanego w § 1 pkt a) Regulaminu.

2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z jednej z Usług opisanych w § 5 ust. 3 pkt a) – d) Regulaminu. Zawarcie Umowy świadczenia Usług bezpłatnych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt a) Regulaminu, następuje z chwilą dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w Serwisie.

3. Korzystanie z każdej z Usług wskazanych w § 5 ust. 3 pkt a) – d) Regulaminu, jak również dokonanie rejestracji w Serwisie wymaga uprzedniego zapoznania się przez Usługobiorcę z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Skorzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt a) Regulaminu, rozwiązuje się z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych wskazanych w § 5 ust. 3 pkt b) – d) rozwiązuje się za wypowiedzeniem, umowę można wypowiedzieć w każdym czasie.

5. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę.

Wypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę wymaga złożenia oświadczenia woli przez Usługobiorcę z zachowaniem formy pisemnej oraz wysłania oświadczenia na adres Biura Projektu wskazany w menu w zakładce „Kontakt” lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres: biuro@przewodnik-prawny.pl. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie wskazanym w oświadczeniu Usługobiorcy, a w przypadku braku wskazania takiego terminu – z chwilą dojścia oświadczenia do Usługodawcy w taki sposób, że Usługodawca mógł się zapoznać z jego treścią. W razie wypowiedzenia Usługi odpłatnej, Usługodawca zobowiązany jest do uiszczenia Usługobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom Usługobiorcy, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Usługobiorca powinien także naprawić szkodę poniesioną przez Usługodawcę.

6. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę.

Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę wymaga wysłania oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie wskazanym w oświadczeniu Usługodawcy, a w przypadku braku wskazania takiego terminu – z chwilą dojścia oświadczenia do Usługobiorcy w taki sposób, że Usługobiorca mógł się zapoznać z jego treścią. W razie wypowiedzenia Usługi odpłatnej, gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Usługodawca jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia zawarcia umowy przez Strony, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z art. 10 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom, w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, tj. wykonaniem Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacja powinna określać:

a) Usługobiorcę, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Biura Projektu wskazany w zakładce „Kontakt” w głównej belce menu na stronie Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres: biuro@przewodnikprawny.pl.

4. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności związane z nieprawidłowym działaniem przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych ani jakiekolwiek inne okoliczności związane z działaniem podmiotów trzecich, za których działanie lub zaniechanie Usługodawca nie odpowiada.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca udzieli Usługobiorcy stosownej odpowiedzi, wskazując sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z należytym uzasadnieniem.

6. W przypadku niemożności rozpoznania reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 5 powyżej, Usługodawca powiadomi o tym składającego reklamację z zaznaczeniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu rozpatrzenia zgłoszonej przez Usługobiorcę reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana Usługobiorcy składającemu reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

§ 9 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Z chwilą podania danych osobowych Usługobiorcy poprzez wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach wskazanych ust. 2 oraz w ust.5 - 6 niniejszego paragrafu. Odmowa podania przez Usługobiorcę niektórych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, w szczególności:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,

2) numer ewidencyjny PESEL lub – w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) adres zameldowania na pobyt stały,

4) adres do korespondencji, w przypadku jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,

6) adresy elektroniczne Usługobiorcy,

a także inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej przez Usługodawcę Usługi lub na sposób jej rozliczenia w celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą.

3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

3) informacje o rozpoczęciu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem danych osobowych” lub „Administratorem”.

5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy lub do wykonania określonych prawem działań niezbędnych do podjęcia przed zawarciem umowy, a także gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych albo odbiorów danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, uważa się w szczególności: (1) marketing bezpośredni własnych produktów lub Usług Administratora danych osobowych, (2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z Usługi, Usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych określonych w niniejszym paragrafie, które są niezbędne dla: (1) rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, (2) celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługodawcy, (3) wyjaśnienia okoliczności korzystania przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) lub które są (4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

7. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy dostęp do treści swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia na żądanie Usługobiorcy, jak również możliwość usunięcia w każdym czasie indywidualnego konta użytkownika.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość określenia zasad ochrony prywatności Usługobiorców Serwisu, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w formie odrębnego dokumentu – „Polityka ochrony prywatności” udostępnionego na stronie Serwisu pod adresem wskazanym w § 1 pkt a) Regulaminu.

 

§ 10 Przerwy techniczne

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania przerw technicznych w działaniu Serwisu oraz dostępu do Usług lub Usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji dostępnych w Serwisie treści lub przeprowadzenia innych niezbędnych prac w Serwisie.

 

§ 11 Odpowiedzialność, zastrzeżenia

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności i nie mógł im zapobiec.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi spowodowane:

a) działaniem siły wyższej,

b) nieprawidłowym użytkowaniem Usługi przez Usługobiorcę,

c) podaniem nieprawdziwych lub niepełnych danych przez Usługobiorcę lub niepodaniem danych wymaganych do prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi dostępnej w Serwisie,

d) naruszeniem przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub zasadami współżycia społecznego, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Strony z wyłączeniem postanowień dotkniętych nieważnością.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Usługodawcy względem Konsumenta za szkody na osobie, wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem Konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Usługodawcę, postanowienie takie jest nieważne i nie wiąże Stron. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a Strony wiąże Regulamin z wyłączeniem postanowień, które ograniczające odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy będącego Konsumentem, opisanych w zdaniu poprzedzającym.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.

4. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnego wprowadzania uzupełnień lub zmian do Regulaminu. Wszelkie uzupełniania lub zmiany Regulaminu stają się skuteczne pomiędzy Stronami z chwilą udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby Usługobiorca mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, z zastrzeżeniem zachowania praw każdego Usługobiorcy, który uiścił opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usługi odpłatnej. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu poprzez publikację stosownej informacji na stronie Serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności następujących ustaw: (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), (2) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), (3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), (4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), (5) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl