Rejestracja działalności w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

 

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ramach systemu informacyjnego administracji publicznej. Wpisowi do REGON podlegają wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne) oraz jednostki lokalne tych podmiotów.

I. Wpis w REGON osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w rejestrze REGON następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą składa więc wniosek CEIDG-1 we właściwym urzędzie gminy lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Dokumenty są następnie przesyłane do urzędu statystycznego. Nie ma więc konieczności sporządzenia dodatkowego wniosku lub uzupełniania kolejnego formularza, ani składania dokumentów bezpośrednio w urzędzie statystycznym.

Wygeneruj dokument: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) wraz z załącznikami

 

II. Wpis w REGON podmiotu podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do rejestru lub zmianę wpisu powinien złożyć wniosek RG-1- Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Wniosek RG-1 należy złożyć do sądu rejestrowego wraz z innymi dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w rejestrze. Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka, przedsiębiorca nie występuje z wnioskiem o nadanie numeru REGON bezpośrednio do urzędu statystycznego, ale składa wszystkie dokumenty w sądzie rejestrowym.

Wygeneruj dokument: RG-1 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

Wykreślenie z REGON następuje poprzez złożenie do sądu rejestrowego uzupełnionego formularza RG-2, jako załącznika do wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Uwaga!

Co do zasady przedsiębiorca nie występuje z wnioskiem o nadanie numeru REGON bezpośrednio do urzędu statystycznego. Jest to konsekwencją przyjętej tzw. zasady jednego okienka, zgodnie z którą to sąd rejestrowy przesyła wszystkie dokumenty do właściwego urzędu statystycznego. Jednakże istnieją wyjątki, które przewidują konieczność zgłoszenia pewnych danych bezpośrednio do urzędu statystycznego. Są nimi sytuacje, gdy:

- zgłaszane są zmiany danych nieobjęte wpisem do CEIDG,
- zgłaszane są zmiany nieobjęte wpisem do rejestru przedsiębiorców,
- wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców jest składany w formie elektronicznej,
- wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (tzw. s24),
- wniosek o wpis do rejestru podmiotów dotyczy spółki kapitałowej w organizacji.

Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa są zobowiązane do dokonania tej czynności w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie.

     

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl