Reklamacja za zniszczony, zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż

 

Od chwili, gdy bagaż zostanie przyjęty przez przewoźnika lotniczego, tj. przez niego zarejestrowany i odprawiony, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za jego zniszczenie, utratę, uszkodzenie lub opóźnienie.

Warunkiem jest, aby zdarzenie, które spowodowało szkodę nastąpiło na pokładzie samolotu lub w czasie, w którym bagaż znajdował się pod opieką przewoźnika. Nie można domagać się odszkodowania, jeżeli szkodę spowodował wrodzony defekt bagażu, jego jakość lub wada. W przypadku bagażu przyjętego przewoźnik odpowiada więc nawet wtedy, gdy nie zawinił, z wyjątkiem sytuacji, gdy bagaż był wadliwy.

Niekiedy dochodzić można również odszkodowania z tytułu szkody powstałej w bagażu nieprzyjętym, w tym w rzeczach osobistych pasażera. Taka możliwość istnieje, jeżeli szkoda powstała w wyniku błędu przewoźnika, jego pracowników lub agentów.

 

I. Wysokość odszkodowania

W przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu pasażer ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania. Jego wysokość jest ograniczona do 1000 SDR (4.8570 PLN po średnim kursie NBP z dnia 04.12.2012 r.). Maksymalna wysokość odszkodowania może zaś wynieść 1134,71 euro. Kwota 1000 SDR stanowi jedynie górną granicę odpowiedzialności. Nie oznacza to, że każdy pasażer, którego bagaż zostanie zgubiony, zniszczony lub opóźniony otrzyma jej równowartość. Wysokość odszkodowania może przekroczyć 1000 SDR wówczas, gdy przed wylotem pasażer zadeklaruje wyższą wartość bagażu i uiści związaną z tym opłatę. W takiej sytuacji górną granicę odszkodowania wyznacza zadeklarowana przez pasażera kwota.

 

II. Warunki formalne pisma reklamacyjnego

Pismo reklamacyjne kierowane do przewoźnika lotniczego powinno zawierać m.in. takie informacje, jak:

  • dane pasażera (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

  • dane przewoźnika lotniczego,

  • numer i datę lotu,

  • wskazanie przedmiotów znajdujących się w bagażu wraz z określeniem ich wartości,

  • wysokość i podstawę dochodzonego roszczenia.

Ponadto, w miarę możliwości, do pisma należy załączyć kopię biletu lotniczego, kupon nadania bagażu, kopię formularza nieprawidłowości bagażowej (PIR) wypełnionego na lotnisku, rachunki za kupno walizki, kupno rzeczy codziennego użytku, które się w niej znajdowały oraz za zakupy dokonane w trakcie oczekiwania na opóźniony bagaż. Istotne jest, aby przed wylotem sprawdzić w regulaminie przewoźnika wykaz rzeczy, za które nie bierze on odpowiedzialności. Najczęściej są to wartościowe przedmioty, np. biżuteria, gotówka, sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny.

 

III. Termin do wniesienia reklamacji

Reklamację należy wnieść niezwłocznie po wykryciu szkody do przewoźnika lotniczego. Termin ten nie może jednak przekroczyć:

  • w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu - 7 dni od daty jego odebrania,

  • w przypadku opóźnienia bagażu - 21 dni od daty oddania bagażu do dyspozycji pasażera.

Niezłożenie reklamacji we wskazanych powyżej terminach zamyka pasażerowi drogę do dochodzenia odszkodowania przed sądem, z wyjątkiem spraw o nadużycie finansowe ze strony przewoźnika lotniczego. Należy przy tym pamiętać, że roszczenie o wypłatę odszkodowania wygasa, jeżeli pasażer nie wytoczy powództwa w ciągu 2 lat od dnia przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot miał przylecieć do miejsca przeznaczenia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl