Rozgraniczenie nieruchomości. Procedura.

 

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Jest to jeden z trybów ustalania przebiegu granic sąsiednich nieruchomości, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości zawiąże się spór dotyczący granic. Wyznaczenia granic konieczne jest również w wypadku planowania inwestycji związanej z położeniem nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób wszczynana jest procedura rozgraniczenia nieruchomości i jak ona wygląda, poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

 

I. Postępowanie rozgraniczeniowe.

Z rozgraniczeniem nieruchomości możemy spotkać się w dwóch przypadkach, a mianowicie, gdy granice danej nieruchomości nie są w ogóle wytyczone lub gdy granice istniejące do tej pory stały się sporne. Oznacza to, że rozgraniczenie prowadzi do ustalenia zasięgu danych nieruchomości, jak i też do urzędowego potwierdzenia przebiegu granic.

Do wyznaczenia granic nieruchomości może dojść w trybie postępowania administracyjnego bądź w postępowaniu sądowym. Jednak osoby zainteresowane rozgraniczeniem nie mogą swobodnie decydować, w jakim trybie przeprowadzone zostanie postępowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się przed organem administracji samorządowej. Dopiero po zaistnieniu odpowiednich okoliczności właściwy staje się sąd powszechny. Jeżeli więc osoba zainteresowana w pierwszej kolejności złoży wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do sądu, zostanie on odrzucony.

Należy podkreślić, że postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia jest postępowaniem szczególnym. Jego najważniejszą cechą jest jednoinstantycjność, co stanowi wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Zgodnie z powyższym, po rozpatrzeniu sprawy w I instancji i wydaniu stosownej decyzji, stronie nie przysługują żadne środki zaskarżenia (np. odwołanie od decyzji).

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony. Wyznaczenie granic nieruchomości z urzędu przeprowadzane jest przy scalaniu gruntów, a także w sytuacji, gdy strona nie wniosła wniosku, jednak postępowanie jest uzasadnione potrzebami gospodarki narodowej bądź interesem społecznym.

 

II. Kto jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o rozgraniczenie nieruchomości?

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości jest strona, a więc każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną będzie zatem zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna, jak i organizacja społeczna. Aby podmiot mógł zostać uznany za stronę w postępowaniu musi wykazać, że posiada interes prawny, czyli interes osobisty i indywidualny, znajdujący swoją podstawę w przepisach prawa.

Stroną w postępowaniu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości jest każdy, komu przysługują prawa do określonej nieruchomości, m.in.:

 • właściciel nieruchomości,

 • użytkownik wieczysty,

 • posiadacz samoistny,

 • posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca czy też użytkownik).

 

III. Jaki organ jest właściwy do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości?

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czynności zmierzające do ustalenia przebiegu granic podejmuje w ich imieniu powołany do konkretnej sprawy geodeta, posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe. Do jego zadań należy gromadzenie materiału dowodowego, a więc wyszukiwanie i sprawdzenie wszystkich istniejących dokumentów, które wskazują na stan prawny nieruchomości, jak i również ustalenie kręgu podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy. Ponadto wyznacza on termin ustalania przebiegu granic, wzywa strony do stawienia się na gruncie i sporządza protokół z przeprowadzonych czynności. Może on także doprowadzić do zawarcia ugody przez strony pozostające w sporze, co do granic nieruchomości, co skutkuje umorzeniem postępowania prowadzonego przed organem.

 

IV. Złożenie wniosku o rozgraniczenie nieruchomości

Zainicjowanie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości następuje na skutek zgłoszenia żądania dokonanego przez podmiot uprawniony właściwemu organowi administracji publicznej. Składając wniosek o wyznaczenie granic strona powinna pamiętać o zamieszczeniu w jego treści:

 • swoich danych (imienia, nazwiska, adresu),

 • daty i miejsca, sporządzania wniosku,

 • określenia organu, do którego kierowany jest wniosek,

 • wskazania nieruchomości, w stosunku do których konieczne jest wyznaczenie granic,

 • uzasadnienia wniosku,

 • swojego podpisu.

Wygeneruj dokument: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Ponadto do wniosku konieczne jest załączenie odpisu z księgi wieczystej dla danej nieruchomości oraz wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów dla określonego  numeru działki ewidencyjnej.

Gotowy wniosek o rozgraniczenie nieruchomości należy złożyć do właściwego wydziału w Urzędzie Gminy lub Dzielnicy (np. Biura Geodezji i Katastru). Opłata skarbowa za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości wynosi 10 zł. Dowód jej uiszczenia dołączany jest do składanego wniosku.

Złożenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Uwaga!

Za datę rozpoczęcia postępowania zawsze uznajemy datę doręczenia wniosku przez stronę.

 

V. Czynności przeprowadzane przez geodetę. Rozgraniczanie nieruchomości.

Po rozpoczęciu postępowania, geodeta wyznaczony w danej sprawie wzywa strony do stawienia się na gruncie i ustala datę przeprowadzenia rozgraniczenia. Wezwanie powinno zostać doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Należy zaznaczyć, że w wypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności związane z rozgraniczeniem do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia stronie pełnomocnika. Natomiast nieusprawiedliwiona nieobecność nie wstrzymuje czynności geodety.

Nieruchomość podlega rozgraniczeniu na podstawie poniższych zasad:

 1. Pierwszym krokiem jest próba ustalenia przebiegu granic nieruchomości według aktualnego stanu prawnego nieruchomości. W tym celu geodeta gromadzi wszelkie dokumenty prawne oraz techniczne, które mogą mieć wpływ na właściwe określenie granic.

 2. Jeżeli zebrane dokumenty nie są wystarczające do ustalenia granic nieruchomości, ich wyznaczenie następuje na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Możliwe jest to po dokładnym zbadaniu widocznych na gruncie śladów oraz znaków granicznych, a także map czy też innych dokumentów.

 3. W wypadku, gdy rozgraniczenie nieruchomości nie jest możliwe zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania, geodeta ustala granice na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

 4. Jeśli powyższe sposoby zawiodły, geodeta stara się nakłonić strony do zawarcia ugody.

W sytuacji, gdy właściciele spornych nieruchomości nie zawarli ugody, natomiast ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie dowodów zebranych przez geodetę lub też zgodnego oświadczenia stron właściwy organ sprawdza czy czynności podjęte przez geodetę zostały wykonane prawidłowo oraz czy sporządzone przez niego dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli organ nie stwierdzi nieprawidłowości następuje włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Następnie organ wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

VI. Wydanie decyzji przez organ.

Po ukończeniu czynności przez geodetę wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozstrzyga sprawę rozgraniczenia nieruchomości. Jeżeli właściciele nieruchomości nie zawarli ugody organ wydaje decyzję administracyjną o rozgraniczeniu nieruchomości. Jeżeli strona jest niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi powszechnemu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstawy do wydania decyzji przez organ administracji publicznej, geodeta zobowiązany jest do tymczasowego utrwalenia punktów granicznych według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stroń, oznaczenia ich na szkicu graficznym. Następnie sporządza on opinię i całość dokumentacji przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Organ z kolei z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi (decyzja o umorzeniu postępowania i przekazania sprawy sądowi).

Decyzję o umorzeniu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości właściwy organ wydaje w sytuacji, gdy właściciele rozgraniczanych nieruchomości zawrą ugodę przed geodetą. Ugoda ta ma charakter ugody sądowej i nie wymaga zatwierdzenia przez organ.

Niezależnie od rodzaju wydanej decyzji stronie nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.


Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl