Rozstrzygnięcie sporu o właściwość organów

Organy administracji publicznej mają obowiązek do przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. W praktyce oznacza to, że organ bada swoją właściwość bez konieczności wniesienia wniosku przez stronę. Jeśli więc burmistrz lub inny organ stwierdzi, że nie jest właściwy do podjęcia decyzji w określonej sprawie, powinien przekazać ją do odpowiedniego organu. Czasami jednak zdarza się, że ustalenie organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy jest utrudnione. Mamy wówczas do czynienia z tzw. sporem kompetencyjnym. Rozwiązaniem dla strony oczekującej na wydanie decyzji jest w takiej sytuacji złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Spory kompetencyjne mają miejsce, gdy nie można ustalić, który z organów administracji publicznej jest właściwy do wydania decyzji w sprawie. Mogą dotyczyć zarówno właściwości miejscowej, jak i rzeczowej. Jeśli dwa organy uznają się za kompetentne mówimy o tzw. sporze pozytywnym. Przez spór negatywny zaś należy rozumieć sytuację, gdy żaden z organów nie chce podjąć się rozpatrzenia sprawy, stwierdzając swoją niewłaściwość. W niektórych przypadkach spór pomiędzy organami powstaje w związku ze zmianą treści żądania strony bądź zmianą obowiązujących przepisów.

Należy wskazać, że spór kompetencyjny może powstać tylko pomiędzy organami tego samego stopnia.

 

I. Jakie organy są właściwe do rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych?

Spory o właściwość rozstrzygają:

1. między organami jednostek samorządu terytorialnego - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny,

2. między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta,

3. między organami administracji zespolonej w jednym województwie nie wymienionymi powyżej- wojewoda,

4. między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej,

5. między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej,

6. między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą,

7. między innymi organami administracji publicznej - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - minister właściwy do spraw administracji publicznej,

8. między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister - Prezes Rady Ministrów.

Ponadto spory kompetencyjne pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

 

II. Kto może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny są:

  • strona postępowania,

  • organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej pozostające w sporze,

  • minister właściwy do spraw administracji publicznej,

  • minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny

  • Rzecznik Praw obywatelskich.

 

III. Przygotowanie wniosku

Przygotowując wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego należy pamiętać, że powinien on zawierać treść wymaganą od wniosków w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że wnioskodawca powinien w jego treści wskazać:

  • sąd, do którego kierowany jest wniosek o rozstrzygnięcie sporu,

  • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli i pełnomocników,

  • swoje żądanie – w tym wypadku rozstrzygnięcie sporu pomiędzy konkretnymi organami,

  • uzasadnienie,

  • podpis strony.

Wygeneruj dokument: Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

Uwaga!

Organ administracji publicznej, do którego wpłynęła sprawa, do czasu rozstrzygnięcia sporu, może podejmować tylko i wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli. Ponadto ma obowiązek zawiadamiana o podjęciu każdej takiej czynności organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

Ograniczenie czynności, jakie może podjąć organ, staje się skuteczne od momentu rozpoczęcia sporu. Spór kompetencyjny rozpoczyna się w chwilą, gdy jeden z  organów uzna się za właściwy bądź niewłaściwy do rozpoznania określonej sprawy i powiadomi o tym inny organ.

O tym czy dana czynność może zostać uznana za czynność niecierpiącą zwłoki decyduje organ. Powinien on jednak kierować się przede wszystkim interesem społecznym oraz ważnym interesem strony.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl