Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a prawo do zasiłku

Jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, pamiętaj, że w takim przypadku nie będzie Ci przysługiwało prawo do zasiłku.

Jednym z powodów utraty prawa do zasiłku jest określony sposób zakończenia stosunku pracy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego przez pracownika za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron bezrobotnemu nie przysługuje zasiłek. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron należy przy tym rozumieć jako rozwiązanie umowy zarówno na skutek przyjęcia oferty złożonej w tej kwestii przez pracodawcę, jak i wystąpienie z taką propozycją przez samego pracownika.

Skutkiem dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego przez pracownika jest zatem pozbawienie go prawa do zasiłku przez okres 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Jeżeli po upływie tego terminu bezrobotny spełnia określone w ustawie wymogi – może ubiegać się o przyznanie mu zasiłku.

Należy zatem podkreślić, iż dla uzyskania zasiłku dla bezrobotnych istotne jest, aby utrata ostatniego zatrudnienia nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Jednakże istnieją przypadki, w których pomimo rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, bezrobotny nie zostanie pozbawiony prawa do zasiłku. Dzieje się tak w wypadku, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu:

  • upadłości pracodawcy,
  • likwidacji pracodawcy,
  • zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zmiany miejsca zamieszkania pracownika.

Bezrobotny zachowa również prawo do zasiłku, gdy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastapiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę (w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl