Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Jeżeli otrzymałeś decyzję, w której znajduje się błąd pisarski możesz w prosty sposób zwrócić się do właściwego organu o jego poprawienie. W tym celu powinieneś sporządzić wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Zaoszczędzi to ewentualnych niedogodności, które mogą wyniknąć z zamieszczonego w decyzji błędu.

 

Czym jest oczywista omyłka pisarska?

Pod pojęciem oczywistej omyłki pisarskiej należy rozumieć widoczną, niezaprzeczalną pomyłkę w dokumencie, przypadkowy błąd pisarski lub inną usterkę w tekście jak np. literówka w adresie zamieszkania, przestawienie liter w nazwisku, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, pomyłki rachunkowe. Omyłka pisarska przyjmuje również postać błędu logicznego bądź gramatycznego. Konieczne jest aby omyłka była oczywista, co oznacza, że zawarta w treści decyzji niedokładność powinna nasuwać się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń.

 

Złożenie wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Do sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dochodzi z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. Jeśli zainteresowany odnajdzie w wydanej decyzji błąd pisarski, rachunkowy lub inną oczywistą pomyłkę może złożyć do organu administracyjnego, który wydał decyzję, wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto przepisy nie wprowadzają ograniczeń przedmiotu sprostowania co do niektórych składników decyzji, dlatego też organ uprawniony jest do sprostowania wszelkich oczywistych omyłek pisarskich zarówno w sentencji, jak i uzasadnieniu decyzji.

Sporządzając wniosek zainteresowany powinien pamiętać o następujących elementach:

  •  wskazaniu swoich danych,

  • podaniu daty i miejsca sporządzenia wniosku,

  • wskazaniu organu, który wydał decyzję,

  • oznaczeniu danej decyzji,

  • określeniu omyłki, o której sprostowanie wnosi,

  • podaniu krótkiego uzasadnienia,

  • podpisaniu wniosku.

Wygeneruj dokument: Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

W załączniku należy dołączyć kopię decyzji, w której znajduje się błąd.

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej można wnieść w każdym czasie i jest on wolny od opłat.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl