Umorzenie kosztów postępowania podatkowego

 

Zgodnie z podstawową zasadą kosztami postępowania podatkowego obciążany jest Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina. W wyjątkowych sytuacjach kosztami może zostać obciążona również strona postępowania podatkowego. Jednak przepisy przewidują możliwość rozłożenia kosztów na raty, a także umorzenia ich w całości lub części. Jeśli chcesz uwolnić się od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania podatkowego, możesz złożyć wniosek o umorzenie kosztów postępowania podatkowego.

 

I. Pojęcie kosztów postępowania

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż kosztami postępowania podatkowego są różnego rodzaju wydatki, które organ poniósł w związku z prowadzeniem danej sprawy. Do kosztów postępowania podatkowego możemy zaliczyć w szczególności:

 • koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy,

 • koszty związane z osobistym stawiennictwem strony, jeśli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się,

 • wynagrodzenie przysługujące biegłym i tłumaczom,

 • koszty oględzin,

 • koszty doręczenia pism procesowych.

Organ podatkowy może zaliczyć do kosztów postępowania także inne wydatki, które związane są bezpośrednio z prowadzeniem danego postępowania.

 

II. Obciążenie strony kosztami postępowania

Obciążenie strony postępowania kosztami następuje w szczególnych sytuacjach i musi wynikać bezpośrednio z przepisów prawa. Strona będzie zobowiązana pokryć przede wszystkim koszty, które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, nie wynikają natomiast z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Podobnie w przypadku, gdy rozprawa nie odbyła się z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności strony, która złożyła wniosek o jej przeprowadzenie, konieczne będzie pokrycie przez nią kosztów postępowania (np. kosztów stawiennictwa uczestników postępowania). Strona ponosi ponadto koszty sporządzania odpisów lub kopii akt sprawy oraz koszty powstałe z jej winy. Kosztami powstałymi z winy strony są koszty spowodowane przez niewykonanie przez stronę nałożonych na nią obowiązków (np. niestawiennictwo na rozprawie, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień), koszty wynikłe wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie, jak i też koszty wynikłe wskutek złożenia wyjaśnień bądź zeznań niezgodnych z prawdą.

Wysokość kosztów postępowania podatkowego, które obowiązana jest ponieść strona, określa organ z drodze postanowienia. W treści postanowienia ustalony zostaje również sposób oraz termin ich uiszczenia. Na postanowienie wydane przez organ służy zażalenie.

 

III. Kiedy koszty postępowania mogą zostać umorzone?

Do umorzenia kosztów postępowania podatkowego w całości lub części dochodzi wyłącznie na wniosek osoby obowiązanej. Organ nigdy nie umarza kosztów z urzędu. Jeśli więc strona chce zwolnić się z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania powinna złożyć odpowiedni wniosek do organu, przed którym toczyło się dane postępowanie.

Wygeneruj dokument: Wniosek o umorzenie kosztów postępowania podatkowego

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

 • dane strony, wnoszącej o umorzenie kosztów postępowania,

 • datę oraz miejsce sporządzenia wniosku,

 • określenie organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek,

 • określenie przedmiotu postępowania podatkowego,

 • kwotę kosztów postępowania podatkowego,

 • uzasadnienie wniosku,

 • podpis strony.

Uzasadniając wniosek należy pamiętać, że niezbędne jest wskazanie jednej z dwóch przesłanek, uzasadniających umorzenie kosztów postępowania podatkowego. Przepisy przewidują bowiem możliwość umorzenia kosztów w przypadku stwierdzenia uzasadnionego ważnego interesu strony lub interesu publicznego.

Pod pojęciem ważnego interesu strony kryje się nadzwyczajna sytuacja, której nietypowy charakter uzasadnia niemożność pokrycia kosztów postępowania przez stronę np. brak wystarczających środków utrzymania. Natomiast zakres interesu publicznego obejmuje wartości wspólne dla całego społeczeństwa takie jak  sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy.

Do wniosku strona zobowiązana jest dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5 zł, uiszczoną w znakach sądowych. Opłata za ewentualne załączniki do pisma wynosi 0,50 zł.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl