Umowa spedycji

 

Jeśli chcesz zlecić wybranemu przedsiębiorcy wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu przewozu określonego towaru, powinieneś zawrzeć umowę spedycji. Zawarcie takiej umowy  gwarantuje nie tylko dostarczenie przesyłki we wskazane miejsce, ale także dokonanie innych czynności związanych z wysłaniem przesyłki jak np. ważenie, pakowanie, sporządzenie dokumentów przewozowych czy też przechowanie lub opakowanie. Pamiętaj jednak, że podpisać taką umowę możesz tylko z podmiotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, przyznawane mu na podstawie właściwych przepisów administracyjnych.

Poprzez umowę spedycji jedna ze stron zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z przewozem, druga natomiast ma obowiązek zapłacić określonej wysokości wynagrodzenie. Należy pamiętać, że aby nazwać daną umowę umową spedycji nie może ona obejmować wyłącznie przewozu przesyłki. Wówczas bowiem mamy do czynienia z umową przewozu, niezależnie od nazwy nadanej umowie przez strony.

 

I. Strony umowy

Stronami umowy spedycji są dający zlecenie, a więc osoba, która zleca wykonanie usługi spedycji oraz spedytor, czyli osoba, która zobowiązuje się do wysłania lub odebrania towaru oraz dokonania innych usług związanych z przewozem przesyłki. Spedytor może występować w imieniu własnym lub też w imieniu dającego zlecenie. Jednakże zawsze będzie działał na rachunek dającego zlecenie.

Dającym zlecenie może być każda osoba fizyczna lub prawna. Przepisy nie wprowadzają w tej kwestii żadnych ograniczeń. Zleceniodawcą jest zazwyczaj osoba, która planuje wysłać daną przesyłkę lub też odbiorca przesyłki. Rolę dającego zlecenie może pełnić również sam spedytor, gdy zleca wykonanie usługi spedycji innemu spedytorowi.

Spedytorem natomiast jest każda osoba fizyczna lub prawna, która wykonuje usługi spedycyjne w zakresie działalności prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podmiot, który zobowiązuje się do wykonania określonych usług spedycyjnych, powinien stale i zarobkowo trudnić się wykonywaniem takich właśnie usług. W związku z koniecznością spełnienia przez spedytora wskazanych wymogów mówimy, że jest on kwalifikowaną stroną umowy. Jeśli dający zlecenie podpisze umowę z osobą, która nie zajmuje się wykonywaniem usług spedycyjnych, zawartą umowę nie uważa się za umowę spedycji, lecz inną umowę, np. umowę przewozu lub umowę przechowania.

 

II. Przedmiot umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem umowy spedycji jest wysyłanie lub odbiór przesyłki oraz inne usługi związane z jej przewozem. Jeśli strony umowy ustalą, że spedytor zobowiązany będzie, w ramach wykonywanych przez niego usług, do wysłania przesyłki oznacza to, że spoczywać na nim będą obowiązki przewoźnika oraz czynności związane z przygotowaniem danej przesyłki do przewozu. Z kolei, przy zawarciu umowy dotyczącej odbioru przesyłki, spedytor będzie miał za zadanie wypełnić wszystkie obowiązki ciążące na odbiorcy przesyłki, a także wykonać wszelkie czynności związane z odbiorem rzeczy.

Pod pojęciem „innych usług związanych z przewozem przesyłki” należy rozumieć różnorodne czynności, które łączą się z wysyłaniem bądź odbiorem określonych towarów. Wśród nich możemy wymienić:

 • ważenie i pakowanie przesyłki,

 • sprawdzanie stanu przesyłki,

 • opieka nad przesyłką w trakcie przewozu,

 • sortowanie towaru,

 • nadzór nad wykonywanym przewozem,

 • przechowywanie lub składowanie przesyłki,

 • sporządzanie dokumentacji przewozowej,

 • udzielanie informacji i porad związanych z przewozem przesyłek,

 • załatwianie formalności celnych.

Aby przygotowywana umowa była umową spedycji musi jednak zawierać co najmniej zobowiązanie spedytora do wysłania przesyłki albo też do jej odbioru. Innymi słowy, umowa nakładająca na spedytora obowiązek dokonania jedynie czynności towarzyszących tym usługom, nie jest umową spedycji.

 

III. Forma umowy

Umowa spedycji jest umową konsensualną. W praktyce oznacza to, że będzie ona wywoływała skutki prawne bez dokonania dodatkowych czynności.

Przepisy nie wymagają dla umowy spedycji zachowania żadnej szczególnej formy. Może być ona zatem zawarta w formie dowolnej. Jednakże ze względu na rolę jaką odgrywa w obrocie gospodarczym zalecane jest zachowanie formy pisemnej. Zawarta w tej formie umowa stanowi dowód przyjęcia przez spedytora obowiązku dokonania określonych czynności i pozwala na dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy.

Do zawarcia umowy spedycji dochodzi najczęściej na skutek złożenia pisemnej oferty przez dającego zlecenie. Jeśli spedytor decyduje się na przyjęcie otrzymanej oferty powinien przedstawić dającemu zlecenie pisemne potwierdzenie.

 

IV. Treść umowy

Elementami, które powinny znaleźć się w każdej umowie spedycji są:

 • dokładne określenie przesyłki,

 • oznaczenie rodzaju i zakresu usługi spedycyjnej, do wykonania której zobowiązany będzie spedytor,

 • określenie wynagrodzenia, które przysługiwać będzie spedytorowi za wykonane usługi.

Spedytor zobowiązany jest przede wszystkim do wykonania usługi spedycyjnej zgodnie z treścią umowy. Może on również dokonywać wszelkich czynności, które konieczne są do prawidłowego wykonania zobowiązania bez uprzedniego wydania polecenia przez dającego zlecenie. Należy zaznaczyć, że spedytor nie może odmówić przyjęcia przesyłki, nawet jeśli nie jest odpowiednio przygotowana do przewozu.

Uwaga!

Spedytor może zlecić przewiezienie towaru dalszym przewoźnikom i spedytorom, tzw. podwykonawcom.

Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę jaka wynikła na skutek nienależytego wykonania usługi spedycyjnej.  Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno wszystkie działania spedytora, jak i działania osób, za pomocą których wykonywał zobowiązanie, a więc za działania podwykonawców. Szkody wyrządzone przez spedytora mogą dotyczyć bezpośrednio przesyłki lub odnosić się do nienależytego wykonania zobowiązania w ogólności. Jeśli spedytor utraci otrzymaną przesyłkę lub doprowadzi do jej ubytku lub uszkodzenia, odszkodowanie przyznane dającemu zlecenie nie może przewyższyć zwykłej wartości przesyłki. Dający zlecenie może jednak uzyskać wyższe odszkodowanie jeśli wyrządzona szkoda wynikła z niedbalstwa spedytora.

Uwaga!

Roszczenia z tytułu umowy spedycji przedawniają się z upływem 1 roku. Przy czym termin ten zaczyna biec:

 • od dnia dostarczenia przesyłki – w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki,

 • od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona  w przypadku dostarczenia przesyłki z opóźnieniem lub w razie całkowitej utraty przesyłki,

 • od dnia wykonania zlecenia – we wszystkich pozostałych przypadkach, innych niż opisane powyżej.

Upływ terminu przedawnienia powoduje ten skutek, iż po jego upływie dający zlecenie może co prawda dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone przez spedytora, jednakże ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie (spedytor), może uchylić się od zaspokojenia roszczenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Przedawnienie roszczenia majątkowego powoduje, że po upływie terminu przedawnienia spełnienie roszczenia zależy od woli zobowiązanego do jego spełnienia. Spedytor może skutecznie uchylić się od zaspokojenia roszczenia dającego zlecenie powołując się na upływ terminu przedawnienia.

Głównym obowiązkiem dającego zlecenie jest zapłata wynagrodzenia za wykonane przez spedytora usługi. Jego wysokość ustalana jest najczęściej według obowiązującej taryfy. Stawki taryfowe ustalane są na dwa sposoby: w formie kwotowej lub też w formie prowizyjnej. Jeżeli wynagrodzenie ustalane jest w formie kwotowej, spedytor otrzyma kwotę jaka odpowiada wykonaniu określonej usługi. W wypadku zaś przyjęcia formy prowizyjnej spedytor uzyskuje wynagrodzenie, które stanowi odpowiedni procent podstawowej kwoty wyjściowej. W takim przypadku wynagrodzenie spedytora bardzo często nazywane jest prowizją. Dający zlecenie ma obowiązek zwrócić spedytorowi także poniesione przez niego wydatki wraz z ustawowymi odsetkami.

Ponadto powinien od wydać spedytorowi przesyłkę w oznaczonym miejscu oraz w umówionym terminie. Jest on również zobowiązany do podania wszelkich danych, które umożliwią spedytorowi właściwe wykonanie usługi (np. adres pod który ma dostarczyć przesyłkę) oraz do przygotowania wszystkich potrzebnych spedytorowi dokumentów.

Umowa spedycji może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, jeśli strony umówią się, że spedytor będzie wykonywał określone usługi spedycyjne na rzecz dającego zlecenie przez wskazany okres (np. 2 lata), natomiast w wypadku umowy na czas nieokreślony spedytor powinien świadczyć swoje usługi aż do czasu wypowiedzenia umowy. Ponadto nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby wykonanie określonego zobowiązania przez spedytora miało charakter jednorazowy, tzn. obligowało spedytora do wykonania jednej, konkretnej usługi zleconej przez określony podmiot.

Wygeneruj umowę: Umowa spedycji

 

V. Konsekwencje zawarcia umowy

Zawarcie umowy spedycji rodzi po stronie spedytora obowiązek wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z przewozem. Ponosi on pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta rozciąga się nie tylko na działania spedytora, ale także na wszystkie osoby, którymi posłużył się do wykonania usługi spedycyjnej.  Z kolei obowiązkiem dającego zlecenie, wynikającym z treści umowy, jest zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonane przez spedytora usługi.

 

Podsumowanie:

Nazwa umowy: umowa spedycji.

Strony umowy: dający zlecenie – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  spedytor – tylko osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie właściwych przepisów  administracyjnych (profesjonalista).

Przedmiot umowy: wysłanie, odbiór przesyłki oraz inne usługi związane z jej przewozem.

Forma umowy: dowolna.

Czas trwania umowy: określony lub nieokreślony.

Elementy konieczne:

 • dokładne określenie przesyłki,

 • zobowiązanie spedytora do wykonania  usługi spedycyjnej danego rodzaju i o określonym zakresie,

 • zobowiązanie dającego zlecenie do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Odpłatność umowy: umowa odpłatna.

Konsekwencje zawarcia umowy: obowiązek wykonania przez spedytora określonej usługi spedycyjnej; obowiązek zapłaty ustalonego wynagrodzenia przez dającego zlecenie; odpowiedzialność spedytora za szkody wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania.

Generuj powiązane dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl