Ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej

 

Gdy osoba będąca stroną w postępowaniu administracyjnym jest nieobecna lub niezdolna do czynności prawnych, organ przed którym toczy się przedmiotowe postępowanie występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie jej przedstawiciela. Przedstawiciel ma za zadanie przede wszystkim reprezentować stronę, która z wyżej wskazanych powodów nie może wziąć udziału w postępowaniu.

Jeżeli masz interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy i chcesz, aby postępowanie toczyło się bez względu na utrudnienia związane z nieobecnością lub niezdolnością strony do czynności prawnych, powinieneś złożyć wniosek o ustanowienie dla niej przedstawiciela.

 

I. Kiedy uznajemy stronę za „nieobecną”?

Organ występuje do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Uznajemy, że osoba fizyczna jest nieobecna jeśli nie przebywa w miejscu swojego zamieszkania. Przez miejsce zamieszkania w tym wypadku należy rozumieć miejsce, w którym strona przebywa z zamiarem stałego pobytu. Osobą nieobecną jest również osoba przebywająca poza granicami kraju. Miejscem zamieszkania niepełnoletnich dzieci, które pozostają pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania rodziców. W wypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mieszkającym oddzielnie, za miejsce zamieszkania dziecka uznajemy miejsce zamieszkania, w którym dziecko przebywa na stałe. Jeżeli więc dziecko zamieszkuje z rodzicem przebywającym za granicą, zostanie uznane za osobę nieobecną.

Osoby prawne czy też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będę uznane za osoby nieobecne, gdy nie posiadają one siedziby w kraju, w którym toczy się postępowanie administracyjne.

 

II. Osoba niezdolna do czynności prawnych

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika dla strony, jako osobę niezdolną do czynności prawnych traktujemy osobę, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że pełnomocnik może zostać przyznany zarówno osobie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, jak i osobie pozbawionej tej zdolności. W przypadku osób prawnych uznajemy, że nie posiadają one czynności prawnych, gdy nie mogą prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego celu organów.

 

III. Ustanowienie przedstawiciela

Przedstawicielem strony nieobecnej bądź strony nie posiadającej zdolności do czynności prawnych jest kurator lub opiekun ustanowiony przez sąd. Organ nie jest uprawniony do wyznaczenia pełnomocnika strony samodzielnie.

Jeśli zaistnieją powyższe przesłanki organ administracji publicznej powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej bądź niezdolnej do czynności prawnych. W wypadku małoletniego poniżej trzynastego roku życia, a także osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie sąd wyznaczy opiekuna. Natomiast funkcję pełnomocnika osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych będzie pełnił kurator. Kurator wyznaczany jest przez sąd ostatniego miejsca pobytu strony.

Zakres uprawnień przedstawiciela określa szczegółowo sąd w wydawanym kuratorowi lub opiekunowi zaświadczeniu. Zadaniem pełnomocnika wyznaczonego przez sąd jest przede wszystkim  ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej oraz zawiadomienie jej o stanie jej spraw. Należy pamiętać, że celem ustanowienie kuratora lub opiekuna jest ochrona interesów osoby nieobecnej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, poprzez zapewnienie prawidłowej reprezentacji w postępowaniu administracyjnym.

Przedstawicielowi ustanowionemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie, które należy do kosztów postępowania administracyjnego.

 

IV. Wniosek o ustanowienie przedstawiciela

Sporządzając wniosek o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej bądź nieposiadającej zdolności do czynności prawnych należy pamiętać, aby w jego treści zamieścić m. in.:

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku,

  • określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,

  • określenie osoby nieobecnej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych,

  • uzasadnienie składanego wniosku,

  • podpis wnioskodawcy.

Wygeneruj dokument: Wniosek o ustanowienie pełnomocnicka dla osoby nieobecnej

Wniosek ten nie podlega opłacie skarbowej.

 

V. W jakich przypadkach organ może sam wyznaczyć przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych?

Co do zasady organ administracji publicznej nie jest uprawniony do wyznaczania przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może on wyznaczyć tzw. przedstawiciela tymczasowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy istnieje konieczność podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki, a więc gdy oczekiwanie na wyznaczenie przedstawiciela przez sąd skutkowałoby wystąpieniem szkody dla interesu strony lub interesu społecznego w związku z opóźnieniem dokonania określonej czynności.

Wyznaczenie przedstawiciela tymczasowego przez organ ma formę postanowienia, na które nie służy zażalenie i może być ono wydane równocześnie ze złożeniem do sądu wniosku o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych.

Obowiązkiem przedstawiciela ustanowionego przez organ jest przede wszystkim podjęcie czynności niecierpiącej zwłoki, dlatego też nie jest on zobowiązany do ustalenia miejsca pobytu osoby nieobecnej czy też zawiadomienie jej o stanie prowadzonych spraw, jak w przypadku kuratora ustanowionego przez sąd. Przedstawiciel tymczasowy pełni swoją funkcję do czasu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych przez sąd.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl