W jaki sposób przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze prawo własności?

 

Osoby zamieszkujące w mieszkaniach lokatorskich, będących własnością spółdzielni mieszkaniowej, nie posiadają w stosunku do zajmowanego przez siebie lokalu żadnych uprawnień właściciela. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców, nie podlega także egzekucji. W praktyce oznacza to, że mieszkanie lokatorskie nie może zostać sprzedane, wynajęte, ani też stanowić zabezpieczenia kredytu udzielanego przez bank. Jeśli członkowi spółdzielni przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, może on wystosować pisemne żądanie przeniesienia na niego własności lokalu.

 

I. Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, na które składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania lokalem. Drugie z wymienionych uprawnień stanowi cechę odróżniającą spółdzielcze prawo własnościowe od prawa lokatorskiego.

Spółdzielcze prawo własnościowe jest prawem zbywalnym, co oznacza, że może zostać przeniesione przez członka na inną osobę na mocy umowy (np. umowy sprzedaży, darowizny). Ponadto, jest to prawo dziedziczne, a więc po śmierci członka spółdzielni przechodzi ono na jego spadkobierców. Właściciel ma prawo do wynajęcia, czy też użyczenia mieszkania spółdzielczego. Spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu podlega także egzekucji.

 

II. Wystąpienie o przeniesie własności mieszkania spółdzielczego

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o uzyskanie własności do lokalu spółdzielczego jest członek spółdzielni. Członkiem spółdzielni może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiada wymaganiom opisanym w statucie spółdzielni . Statut spółdzielni może dodatkowo dopuścić do członkowstwa osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnej oraz osoby prawne. Jeśli prawo do lokalu przysługuje kilku osobom równocześnie, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich. Wyjątkiem są małżonkowie, gdyż prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

W przypadku, gdy członek spółdzielni zamierza uzyskać spółdzielcze prawo własności zajmowanego przez siebie mieszkania powinien skierować pisemny wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze prawo własności do właściwej spółdzielni. Spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z członkiem, który żąda przekształcenia, umowę przeniesienia własności lokalu, jeśli dokona on wymaganych opłat.

Wygeneruj dokument: Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze prawo własności

Uwaga!

Należy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku zawarcie takiej umowy będzie możliwe. Prawo żądania przekształcenia praw lokatorskich we własność może być ograniczone w odniesieniu do:

  • lokali położony w domach dla inwalidów, domach dla osób samotnych, a także innych domach o specjalnym przeznaczeniu,

  • lokali posiadających nieuregulowaną sytuację prawną, a więc takich, w stosunku do których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe,

  • lokali położonych w budynkach mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

  • lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych na gruncie, co do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu.

Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa pomiędzy spółdzielnią a członkiem spółdzielni została zawarta, członek powinien dopełnić formalności dokonując następujących spłat:

  1. przypadającej na jego lokal części kosztów budowy – oznacza to, że musi on pokryć koszty inwestycji w części odpowiadającej jego lokalowi poprzez wniesienie wkładu mieszkaniowego, który określony został w umowie o budowę lokalu; jeśli spółdzielnia zaciągnęła kredyt, który nie został spłacony członek spółdzielni powinien pokryć również odpowiednią część zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

  2. jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy udzielanej ze środków publicznych lub też innych środków – przypadającej na dany lokal część umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,

  3. zadłużenia z tytułu opłat i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomościach w częściach przypadających na lokal członka spółdzielni oraz nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni zgodnie z postanowieniami statutu.

 

III. Dodatkowe koszty

Zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu spółdzielczego wymaga udziału notariusza. W związku z tym członek spółdzielni zobowiązany jest również pokryć koszty związane z wynagrodzeniem notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy. Wynagrodzenie notariusza wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 329 zł).

Ponadto osoba żądająca zawarcia umowy musi ponieść koszty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej (60 zł) oraz wpisem do niej prawa własności (200 zł).


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl