W jaki sposób ustalić wysokość dochodzonych alimentów?

Ustalenie wysokości alimentów, dochodzonych od rodzica na rzecz dziecka może przysporzyć niemało trudności. Pojawia się wiele pytań, np.: co należy uwzględnić przy obliczeniach, w jaki sposób sumować wydatki, jak przedstawić w rozliczeniu miesięcznych kosztów utrzymania dziecka wyjazd wakacyjny, odzież lub wizyty u lekarza? Bardzo często popełnianym błędem jest wskazywanie kwoty obejmującej jedynie koszty wyżywienia dziecka lub odzieży z pominięciem innych istotnych wydatków, np. opłat za mieszkanie, zajęcia pozalekcyjne czy też rozrywkę dziecka.   Pamiętaj, że właściwe obliczenie wysokości alimentów wymaga uwzględnienia wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka.

Obliczając wysokość alimentów dochodzonych w pozwie należy przede wszystkim wziąć pod uwagę tzw. usprawiedliwione, niezaspokojone potrzeby dziecka. Są to takie potrzeby, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach, odpowiadających jego wiekowi czy też wykształceniu. Oznacza to, że w każdym wypadku określenie usprawiedliwionych potrzeb jest sprawą indywidualną i wymaga szczegółowej analizy.

Ponadto, zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka wyznaczany jest przez zasadę równej stopy życiowej. Innymi słowy, rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku utrzymania na takiej samej stopie życiowej, na jakiej sami żyją.

W celu obliczenia wysokości alimentów należy ustalić przybliżoną kwotę kosztów miesięcznego utrzymania dziecka. Na ich wysokość wpływają m.in. koszty:

  • żywności,
  • środków czystości,
  • odzieży całorocznej,
  • artykułów szkolnych,
  • wakacji dziecka,
  • zajęć pozalekcyjnych, np. lekcji języków obcych, lekcji gry na instrumencie, lekcji tańca,

a także koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji, kieszonkowe czy też wynagrodzenie opiekunki. Zawsze jednak o wysokości dochodzonych alimentów powinny decydować okoliczności konkretnego przypadku.

Uwaga!

Należy pamiętać, że wysokość dochodzonych na rzecz dziecka alimentów powinna zostać określona biorąc pod uwagę obecne potrzeby dziecka. Nie można zatem ustalać ich wysokości wliczając, np. koszty przyszłej nauki. Jeżeli nastąpi wzrost potrzeb dziecka rozwiązaniem jest pozew o podwyższenie alimentów, np. w wypadku długotrwałej choroby dziecka i konieczności ponoszenia wysokich wydatków związanych z leczeniem. 

W przypadku ustalania wysokości dochodzonych alimentów, warto rozpisać listę wydatków ponoszonych na dziecko, z uwzględnieniem kosztów wskazanych powyżej.  Koszty te będą różne w zależności od wieku dziecka, jak i jego zdolności, rodzaju szkoły do której uczęszcza lub stanu jego zdrowia. Po zsumowaniu kosztów, otrzymaną kwotę należy podzielić przez dwa. Uzyskana kwota końcowa odpowiadać będzie kosztom miesięcznego utrzymania dziecka, przypadającym na jednego rodzica. Możesz również skorzystać z naszego Kalkulatora, w którym znajdziesz uporządkowany spis wydatków ponoszonych na dziecko.

Pobierz Kalkulator miesięcznego kosztu utrzymania dziecka

Pamiętaj jednak, iż kwota wyliczona przez Kalkulator nie jest równoznaczna z kwotą, która zostanie przyznana przez sąd po wniesieniu pozwu o alimenty. Górną granicę świadczeń alimentacyjnych wyznaczają bowiem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, a więc możliwości związane z zarobkowaniem zobowiązanego w ramach stosunku pracy oraz aktywa zobowiązanego w postaci, m.in. nieruchomości lub akcji. Uzyskana wartość pozwala natomiast na określenie, ile rzeczywiście wynoszą koszty utrzymania dziecka oraz na ustalenie stosownej kwoty dochodzonego roszczenia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
copyright © przewodnikprawny.pl